Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Nang Makita Natin ang Diyos”

 

 

Mayo 28, 2019. Martes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Mga Gawa 16, 22-34
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3, 7k-8
Ligtas ako sa ‘yong piling, lakas ko’y sa ‘yo nanggaling.
Juan 16, 5-11

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 22-34

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol
Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila’y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng batay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa.

Nang maghahatinggabi na, si Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di-kaginsa-ginsa’y lumindol nang napakalakas, anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdaka’y nabuksan ang mga pinto, at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay-bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, “Huwag mong saktan ang iyong sarili! Narito kaming lahat!” Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatirapa sa harapan nina Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, “Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako’y maligtas?”

Sumagot sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka – ikaw at ang iyong sambahayan.” At ang salita ng Panginoon at ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat, at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila’y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila’y natutong sumampalataya sa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3, 7k-8
Tugon: Ligtas ako sa ‘yong piling, lakas ko’y sa ‘yo nanggaling.

Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat,
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo ay yuyulo at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang ‘yong ngalan.
Tugon: Ligtas ako sa ‘yong piling, lakas ko’y sa ‘yo nanggaling.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ika’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo,
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako.
Tugon: Ligtas ako sa ‘yong piling, lakas ko’y sa ‘yo nanggaling.

Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway,
ligtas ako sa piling mo, sa takas na iyong taglay.
Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat,
ang dahilan nito Poon, pag-ibig mo’y di kukupas,
at ang mga sinimulang gawain mo’y magaganap.
Tugon: Ligtas ako sa ‘yong piling, lakas ko’y sa ‘yo nanggaling.

ALELUYA
Juan 16, 7. 13
Aleluya! Aleluya!
Espiritung isusugo
totoo ang ituturo,
pangako ni Kristong Guro.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 5-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ngayo’y paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan: ang pag-alis ko’y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Patnubay kung ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid, at kung ano ang kahatulan.

Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi isla nanalig sa akin; tungkol sa matuwid, sapagkat ako’y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita; tungkol sa matuwid, sapagkat ako’y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita; tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa inyong lahat! Ngayon nga sa Ebanghelyo ay ipinaalam na ni Jesus ang kanyang nalalapit na pag-alis. Ilang araw na lamang sa ating kalendaryo ng Simbahan ay aakyat na si Jesus sa langit. Magtatapos na rin ang panahon na ito na tinatawag na “Easter” sa ingles sa nalalapait na Pentekostes sa ika-9 ng Hunyo. Tanugin natin ang ating mga sarili, ano ang naibaon natin sa nagdaang Pasko ng Muling Pagkabuhay? May nabago ba sa atin na ikinaganda ng ating kalooban?

Nabuhayan ba tayo ng loob sa kabila ng ating mga dinaranas? O walang pagbabagong naranasan?

Ang Espiritu Santo na isusugo ng Diyos at isinugo na sa ating kasalukuyang panahon ay Espiritu ng pagbabagong-katauhan. Kapag talagang natagpuan natin Siya, nakita at nakilala, imposibleng tayo ay manatiling parehong tao lamang. Siya ang magtuturo sa atin ng karunungan sa gitna ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Sa bawat suliraning ito, tayo ay natututo at mas nagiging malakas sa pananampalataya. Kung hindi, ay baka ibang espiritu pa ang gumagabay sa iyong puso. Espiritu ng galit, poot at pighati, takot at pangamba na kahit kailan ay hindi galing sa Diyos.

Paano natin matatalo ito? Panalangin. Pagninilay ng Salita ng Diyos. Matibay na pagwaksi sa kasalanan mula sa ating kaibuturan ng pagkatao. Ang Salita ng Diyos ang binhi sa ating puso at pagkatao upang mas lalong lumago ang presensiya ng Espiritu Santo sa ating pagkatao at buhay.

Ang Espiritu ang ating magiging gabay upang matunton natin kung paano ba tutuparin ang utos ng Diyos? Paano makapagsisilbi? Paano magdadasal ng taimtim? Lahat ng bagay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay isangguni natin sa kanya at hingin natin ang gabay. Hindi tayo nag-iisa.

Bagamat ang Espiritu ng Diyos ay hindi nakikita. Mas naririto siya sa loob natin sa pamamagitan natin higit pa sa ating inaakala.
Pananampalataya at paniniwala sa mga katotohanang ito ang susi upang makita at makilala natin ang Diyos ngayon sa panahon na ito bagamat siya’y tila nakatago, siya’y hayag na hayag sa sinumang nananalangin at nananampalataya. Amen. +

Manalangin tayo. +

Diyos na Buhay, gabayan mo kami at akayin mo kami sa iyong kalooban upang kami’y makasunod sa iyo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.