Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Nang Subukin Tayo ng Diyos”

Photo Credit: pinterest.co.uk

Hulyo 2, 2019. Martes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Genesis 19, 15-29
Salmo 25, 2. 3. 9-10. 11-12
Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.
Mateo 8, 23-27

UNANG PAGBASA
Genesis 19, 15-29
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot, “Madali! Ialis mo na ang iyong asawa’t mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod.” Nag-aatubili pa si Lot datapwat sa habag ng Panginoon, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki, palabas ng lunsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, “Iligtas ninyo ang inyong sarili! Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan! Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay!”

Ngunit sumagot si Lot, “Huwag na roon, Ginoo. Sabagay napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo; iniligtas na ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon?”
“Oo, doon na kayo magpunta, at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya, madali ka! Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hangga’t wala kayo roon.”

Maliit ang bayang iyon kaya tinawag na Zoar.
Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Zoa. Ang Sodoma at Gomorra ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagninigas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lunsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya’t siya’y naging haliging asin.

Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomorra, at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailanglang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham kaya iniligtas niya si Lot.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 25, 2. 3. 9-10. 11-12
Tugon: Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.

Poon, ako’y iyong siyasatin, ako’y ‘yong subukin,
hatulan mo ang iniisip ng sarili’t layunin.
Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kaakbay,
at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay.
Tugon: Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.

Sa parusa ng masama, h’wag mo akong idaramay,
ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay.
Ilayo mo sa kanilang ang gawai’y kasamaan,
mga taong sa tuwina’y naghihintay ng suhulan.
Tugon: Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.

Ngunit ako, ang pasiya ko ay matuwid ang gagawin,
kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin.
Ako’y ligtas sa panganib, panganib na ano pa man,
sa hayag na pagsamba ko’y pupurihin ang Maykapal!
Tugon: Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.

ALELUYA
Juan 10, 14
Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 23-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sumakay si Hesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Hesus. Kaya’t nilapitan siya ng mga alagad at ginising.

“Panginoon, tulungan ninyo kami!” sabi nila. “Lulubog tayo!” At sinabi niya sa kanila, “Ano’t kayo’y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo!” Bumango siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, “Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Gaya ng mga alagad, tayo rin ay maliit ang pananalig. Minsan mas nakikita natin ang mga pagsubok at kung gaano ito kalaki, sa halip na ang titingnan natin ay ang Diyos na magliligtas sa atin. Dapat nga sa panahon ng matinding pagsubok mas lalo tayong dumulog sa Panginoon.

Siya ang magkakalma ng mga bagyo ng ating buhay kapag hindi na natin kaya. Tandaan natin na kapag hindi natin hawak ang isang bagay o ang marami pa, Diyos ang may kontrolado ng lahat ng ito. Siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung naniniwala tayong mahal tayo ng Diyos, magtiwala rin tayong hindi niya kayang pabayaan tayong mga mahal niya at iniligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay.

Ano ang ating dapat gawin? Kailangang pagnilayan natin lagi ang kapangyarihan ng Diyos. Siyang gumagawa ng mga himala at nabuhay mula sa pagkamatay. Nagtagumpay na ang Diyos sa lahat ng bagay habang siya’y tao. Wala tayong hindi kayang gawin sa piling niya. Siya ang ugat ng lahat ng mabuti at magandang bagay na natatanggap natin.

Isang malaking insulto para sa Diyos na magduda tayo sapagkat siya nga ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tayo ang may problema hindi ang Diyos. Dapat nating bilangin ang mga biyaya natin at pagnilayan umaga hanggang gabi at sa mga sandali ng ating araw-araw na buhay. Nang sa gayon, matandaan natin kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Sa mga sandaling tila siya ay natutulog. Sinusubok lamang niya tayo, upang makita natin ang ating kahinaan at sa gayon ay mas tumalima pa sa kanya. Kahit ano ay kayang gawin ng Panginoon basta gustuhin niya. May mga duda, alalahanin at pangamba ka ba ngayon?

Itaas mo ito sa Diyos. Sabihin mo sa lahat sa kanya at maniwala kang may solusyon sa mga problema kahit gaano pa kalala sa tingin natin. Hilingin natin sa Panginoon na mas lumakas ang ating pananamapalataya sa kanya lalo kung tayo ay sinusubok, mas magtiwala nawa tayo sa Diyos at alalahanin ang ebanghelyo na ito sa paglalayag natin sa ating buhay dito sa mundo.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.