Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Natagpuan ni Jesus”

Abril 15, 2020. Miyerkules sa Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 3, 1-10
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya’y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa, at sinabihan ni Pedro, “Tumingin ka sa amin!” Tumingin nga siya sa pag-asang siya’y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, “Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo: sa ngalan ni Hesukristong taga-Nazaret, lumakad ka.” Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdaka’y lumakas ang mga paa at bukung-bukong ng lalaki; ito’y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila, at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya’y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nanggilalas sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati’y nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Tugon: D’yos ay dapat parangalan ng banal n’yang sambayanan.

MABUTING BALITA
Lucas 24, 13-35
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emaus, may labing-isang kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari.

Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Hesus at nakisabay sa kanila. Siya’y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Hesus, “Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?” At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngala’y Cleopas, “Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon.” “Anong mga bagay?” tanong niya. At sumagot sila, “Tungkol kay Hesus na taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito; nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaing kasamahan namin.

Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan, at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi’y nakakita raw sila ng isang pangitain – mga anghel na nagsabing buhay si Hesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayun nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Hesus.”

Sinabi sa kanila ni Hesus, “Kay hahangal ninyo! Ano’t hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba’t ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?” At ipinaliwanag sa kanila ni Hesus ang lahat ng nasasaad sa Kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta.

Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Hesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya’y pinakapigil-pigil nila. “Tumuloy na po kayo rito sa amin,” anila, “sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na.” Kaya’t sumama nga siya sa kanila. Nang siya’y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Hesus, subalit ito’y biglang nawala. At nawika nila, “Kaya pala gayun ang pakiramdam natin habang tayo’y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga Kasulatan!”

Noon di’y tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang Labing-isa at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap, “Muli ngang nabuhay ang Panginoon! Nagpakita kay Simon!” At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan, at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Happy Easter Wednesday po sa lahat! Ang paghahati-hati ni Jesus ng tinapay ay tulad ng ginagawa ng pari sa Banal na Eukaristiya. Si Jesus ay paulit-ulit itong ginagawa sa atin hanggang ngayon sa katauhan ng mga pari. Dito nabubuksan din ang ating mga mata. Kaya nga ang iba kahit na ang daming pinagdadaanan, gulong gulo na sa buhay, makapagsimba lang, tila ba lumilinaw at gumagaan ang lahat. Hindi man mawala ang problema, hindi man makilala si Jesus sa umpisa, sa Banal na Misa ipinapahayag Niya ulit ang sarili Niya upang makita natin Siya na kasama natin.

Balisang balisa at dismayado ang dalawang agad sapagkat tila nawawala si Jesus para sa kanila. Binigay nila ang lahat lahat para sa misyon matapos nito ay akala nila wala nang nangyari at walang kinahinatnan ang kanilang sakripisyo. Hindi nila mapaniwalaang si Jesus ay nabuhay muli dahil nawawala raw ang katawan nito. Subalit totoo ito at mismong si Jesus na nga ang nagpakita at lumapit sa kanila. Ipinaliwanag muli ni Jesus ang mga Salita na ipinahayag na ngunit nakalimutan nila o hindi gaanong naintindihan.

Tayo rin minsan ay malilimutin. Nakakalimutan agad natin ang mensahe ng Panginoon sa atin kaya tayo madaling mabagabag. Ngunit gaya din ng kung paanong lumalapit si Jesus sa atin kung saan man tayo naroroon. Kailangan lamang natin patuloy na maniwala. Kailangan lamang natin alalahanin ang Kanyang mga Salita kung saan siya nangungusap sa atin. Tayo nawa ay magsimba at magdiwang maging sa ating tahanan ng Banal na Eukaristiya sa pamamagitan ng online masses. Patuluyin din natin Siya sa ating buhay at sa ating hapag-kainan nang mabuksan din ang ating mga mata at magkaroon ng lakas na harapin ang buhay. Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.