Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paano Ba Manalangin?”

Hunyo 18, 2020. Huwebes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Sirak 48, 1-15
Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy,
parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita.
Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan,
pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang nangamatay.
Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan,
at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy.
Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias!
Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo?
Binuhay mong muli ang isang patay;
inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng Kataas-taasan.

Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika,
at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan.
Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai
at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb.
Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti,
at sa propetang hahalili sa iyo.
Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipu-ipo,
lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy.
Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon,
upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw;
para pagsunduin ang mga magulang at mga anak,
at muling tipunin ang mga lipi ng Israel.
Mapapalad ang mga makakakita sa iyo
at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos,
sapagkat kami rin ay mabubuhay.
Nang si Elias ay madala ng ipu-ipo,
ang diwa niya’y minana ni Eliseo.

Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari,
at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya.
Walang gawaing hindi niya makayang gawin,
at nang mamatay, pati bangkay niya’y nagpakita ng himala.
Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala;
ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya’y kahanga-hanga.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7
Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

MABUTING BALITA
Mateo 6, 7-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya.
Ganito kayo mananalangin:
‘Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang pangalan mo.
Ikaw nawa ang maghari sa amin,
sundin nawa ang iyong kalooban
dito sa lupa tulad ng sa langit.

Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito;
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok,
kundi ilayo mo kami sa Masama!
Sapagkat iyo ang kaharian at ang
kapangyarihan at ang kapurihan,
magpakailanman! Amen.’
Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng iyong Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Bukas po ay Dakilang Kapistahan na ng Kabanal-banalang Puso ni Jesus o ng “Most Sacred Heart of Jesus sa wikang Ingles”. Maganda ngayon na mas maunawaan natin, “paano ba manalangin?” Ngayon ay natunghayan natin kung paano tayo tinuruan ni Jesus magdasal. Unang una, wala raw masyadong maraming salita. Sa totoo lang, ang panalangin ay hindi lamang “one way”. Ito ay “two-way”. Ito ay simpleng pakikipag-usap sa Panginoon. Isang pakikipag-usap na may laman, may kahulugan at may saysay upang mas lumalim ang relasyon natin sa Kanya. Hindi ba’t sa ating mga minamahal, mahalaga ang komunikasyon? Sa Panginoon, ganito rin at ang tawag dito ay panalangin.

Bagamat may mga oras na tayo ang salita nang salita lalo na kung gusto nating ibuhos ang ating nararamdaman kay Jesus, mayroon din dapat na pagkakataon na tayo ay manahimik upang makinig naman sa Kanyang sasabihin sa atin. Kahit wala, o kahit sa tahimik, damhin natin ang presensiya ng Panginoon. Lahat ito ay panalangin. Maari niyang iparating ang Kanyang mga mensahe sa atin sa kahit anong paraan – sa mga pangyayari sa ating buhay, sa Banal na Bibliya, sa Banal na Misa, at marami pang iba. Hindi naman masama na magdasal nang marami. Ang punto ni Jesus dito ay ang intensyon at pag-iisip ng mga Pariseo noon, na “mas maraming dasal ay mas papakinggan”. Para bang “raffle” na “the more entries you drop, the more chances of winning”. Hindi po ganoon sa Panginoon. Mahal Niya tayo nang walang kondisyon. Gusto lamang Niyang mapalapit tayo sa Kanya at lumago sa kabutihan.

Sapagkat nakikita Niya at alam Niya ang laman ng ating kalooban. Ang kaibahan lamang ay gusto Niyang humiling tayo sa Kanya upang malaman natin na sa Kanya tayo dumedepende sa lahat ng bagay. Gusto Niya ng kooperasyon natin. Nais ng Panginoon na gustuhin nating Siya ang magbigay ng mga bagay na iyon at malaman natin iyon na mula sa Kanya sapagkat ipinagdasal natin sa Panginoon.

Ano ngayon ang importante sa pananalangin? Dapat itong taimtim at galing sa puso. Iyong alam natin ang bawat kahulugan ng ating sinasabi. Galing man ito sa ating puso (personal prayer) o yung bang binibigkas ng ating bibig (vocal prayers) gaya ng rosaryo, nobena, at pananalangin ng “Ama Namin”. Damhin natin ang bawat salita at kahulugan noon, nang may tiwalang dinirinig tayo ng Panginoon.

Sa huli, sinabi ng Panginoon ang tungkol sa pagpatawad ng kasalanan natin at ang pagpapatawad natin sa iba. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng panalangin na itinuro ni Jesus. Sapagkat, ang hindi pagpapatawad ay nakakaharang sa pagtanggap natin ng mga grasya ng Diyos. Kung hindi tayo magpapatawad ay hindi rin tayo mapapatawad ng ating Panginoon. Ibig sabihin ay hindi natin alam ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Malalaman at madarama natin ito kung tayo mismo ay nagpatawad ng kapwa. At kung paanong tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, gayun din ang dapat nating gawin sa iba. Nang sa gayon ay walang makakabalakid sa relasyon natin sa Panginoon. Mas maririnig natin ang Kanyang tinig at makasusunod sa Kanya. Mas malaya nating matanggap ang Kanyang mga awa at pagpapalang hindi nauubos. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Please like, follow and share! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.