Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paano Maging Tulad ni Maria?”

Photo Credits: Lincoln Cathedral

 

Disyembre 20, 2018. Huwebes. Ika-3 Linggo ng Adbiyento. 

Salmo 24: Ang Panginoo’y darating s’ya’y dakilang Hari natin. 

Unang Pagbasa: Isaias 7:10-14

Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz: “Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit.”

Ngunit sinabi ni Ahaz: “Hindi po ako hihingi. Hindi ko po susubukin si Yahweh.”

At sinabi ni Isaias:
“Makinig kayo, sambahayan ni David!
Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao,
at pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok?

Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan:

Maglilihi ang isang dalaga
at magsisilang ng isang sanggol na lalaki
at tatawagin sa pangalang Emmanuel.

Ebanghelyo: Lucas 1:26-38

Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lunsod sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya ay nakatakda nang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David.

Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, “Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasaiyo ang Panginoon!”

Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap.

Sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya’y papangalanan mong Jesus.

Siya’y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan.”

“Paano pong mangyayari ito gayong ako’y isang birhen?” tanong ni Maria.

Sumagot ang anghel, “Sasaiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo’y banal at tatawaging Anak ng Diyos.

Hindi ba’t alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elisabet ay baog? Gayunma’y naglihi siya at ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang-tao kahit na siya’y matanda na,
sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” Pagkatapos, umalis na ang anghel.

Pagninilay:

Ngayon ay ating ginugunita ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa ating kasaysayan ng kaligtasan – ang pag-oo ni Maria o “Fiat” upang maging ina ng Anak ng Diyos. Kung paanong pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagsuway at pag-“hindi” ni Eba sa Diyos, siya namang pumasok ang kaligtasan at kaharian ng Diyos na punong puno ng pagpapala sa pagsunod ni Maria sa ating Diyos.

Ano ang matututunan natin dito? Una, ang kababaang loob ng Diyos na pinili niyang maging tao bagamat siya ay Diyos upang isalba tayo at maging kabahagi tayo sa kanyang kapangyarihan. Kung wala ang Diyos, wala tayong laban sa mga kasamaan at hindi rin natin kaya ang mga kasalanan sa mundo dahil mula noong tayo’y nagkasala naging mahina na tayo at ang relasyon natin sa Diyos ay naputol dulot ng kasalanan.

Mula noong ang sanlibuta’y nabahiran ng kasalanan, hindi na tayo makapagdesisyon ng hindi nababagabag o nang walang kaguluhang nararanasan. Sali-saliwa na rin ang kagustuhan ng ating katawan, madaling magkasakit at kailangan dumaan sa matinding pag-iisip para malaman, maggawa at mapagdesisyunan ang tama o maling gawin.

Kaya naman ang pangalawang pinakamahalagang matutunan natin kay Maria ay ang pagsunod sa Diyos nang buong puso. Pagmamataas at sa sobrang bilib sa sarili nagsisimula ang mga kasalanan.Subalit kung alam natin at tanggap natin kung ano ang ating mga kahinaang napakadaling sabihin tulad ni Maria “Maganap sa akin ang ayon sa iyong Salita”. Ang pagsunod sa Diyos ay magiging isang kaginhawaan dahil laging may mas magandang plano ang Diyos sa atin.

Kahit gaano pa natin kinababaliwan at ipinagmamalaki ang ating mga gustong gawin sa buhay. Walang wala ang lahat ng mga iyan sa plano ng Diyos sa atin. Siya ang may pinakanakakaalam ng makapagpapasaya sa atin. Kung yayakapin natin ang ating mga kahinaan at ang kalakasan ng Diyos na walang ibang gusto kung hindi mapabuti tayo, wala tayong ibang gugustuhin kung hindi ang kanyang kalooban

Kailangan natin magtiwala sa Diyos tulad ni Mariang bagamat nagulumihanan ay hindi binitiwan ang tiwala sa Diyos. Nakatakda siyang ikasal kay Jose at tulad ng mga dalaga noong panahon na iyon ay naghahanda sila upang gumawa ng pamilya matapos ang kasal. Ngunit nakinig pa rin siya sa Diyos at sumang-ayon sa Salita ng Panginoon. Alam niyang may magandang plano ang Diyos para sa kanya hindi man niya maintindihan ng buo sa una ay pananampalataya ang kanyang pinanghahawakan.

Pangatlong ating matututunan kay Maria ay ang patuloy na pagtugon sa Panginoon nang ating “Oo”. Mula sa paglilihi kay Jesus hanggang sa kamatayan at magpasawalang hanggan ay “Oo” ang sagot ni Maria sa Diyos dahil may tiwala siyang ang oo na ito sa Panginoon ay nagdudulot ng maraming magagandang bagay para sa kapakanan nang maraming tao – ang ating kaligtasan.

Ganoon din ang bawat isa sa atin sa plano ng Diyos at tila mahirap ang binibigay niyang plano sa atin, ibig sabihin nito’y inihanda na tayo ng Diyos mula noon pa. Kailangan lamang natin magtiwala, manatili sa Panginoon na siyang tutulong sa atin at magbibigay ng lahat ng ating grasya upang magampanan natin ang mga misyon sa buhay. Ano ang misyon mo sa buhay? Ano ang plano ng Diyos para sa iyo? Ano ang iyong mga takot at inaalala? Itaas natin itong lahat sa Diyos.

Panalangin: Panginoon, maganap sa nawa sa akin ang iyong mga plano ayon sa iyong Salita. Maria, aming ina, at San Jose, ipanalangin mo kami at dalhin mo po kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.