Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paano Manalangin sa Panginoon?”

Photo Credit: tahaqui.club

 

 

Marso 12, 2019. Martes. Unang Linggo ng Kuwaresma.

Salmo 34: Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Unang Pagbasa: Isaias 55:10-11

“Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik, at tinapay upang maging pagkain.

Gayundin naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito’y hindi babalik sa akin na walang katuturan.

Tutuparin nito ang aking mga balak, at gagawin nito ang aking ninanais.

Ebanghelyo: Mateo 6:7-15

“Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi.

Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya.

Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang iyong pangalan.

Nawa’y maghari ka sa amin.
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama!’

“Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit.

Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

Pagninilay:

Napakaganda ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ito ay ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ito rin ang panalangin na ating sinasambit sa may dulo na bahagi ng Banal na Misa. Nandodoon din ang panalangin na ito sa Santo Rosaryo.
Maraming bahagi ang panalangin na ito. Naririto ang kompletong panalangin natin sa Panginoon. Epektibo ito sa lahat ng uri ng panalangin na gusto natin.

Kaya naman tinuturuan din tayo ng ating Panginoon kung paano ba manalangin. Kailangang ang ating panalangin ay tagos sa puso. Ibig sabihin, dapat ay iniintindi natin ang bawat mga salita at ang kahulugan nito’y may halaga talaga sa atin. Kung wala ay balewala ang mga ito.

Dahil sa kabila ng lahat ng ito, nasa Bibliya man ang panalangin at handa na lang i-memorya ay ang panalangin ay isang pakikipag-usap sa Panginoon. Pinapakinggan tayo ng Diyos at dapat din natin Siyang pakinggan. Kaya naman, maganda na isa-isahin natin ang mga mahahalagang bahagi ng panalangin na ito. Narito ang mga ilang bahagi at ang kahulugan ayon sa aking pagninilay:

“AMA NAMIN”: Unang una ay tinatawag natin ang ating Diyos bilang isang “Ama”. Ito ay pagtawag ng pagmamahal. Bagama’t Siya’y Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay hindi siya naghahari sa atin tulad ng mga hari sa mundo na puno ng takot at tila magkahiwalay. Ang pagtawag natin ng Ama ang siyang nagsasabing ganito tayo kalapit sa ating Diyos.

“MAPASA-AMIN ANG KAHARIAN MO, SUNDIN ANG LOOB MO”: Matatandaang ang huling kataga ang pareho ng napakagandang panalangin ni Maria noong binati siya ng anghel at tinanong kung gusto niyang maging Ina ng Anak ng Diyos. “Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo” ang kanyang tugon sa anghel na ipinadala ng Panginoon. Ito ang pag-oo natin sa Panginoon.

Ito rin ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa halamanan sa Gethsamane noong siya’y malapit nang hulihin na hahantong nga sa parusang kamatayan. Sa anumang oras, sa masaya man o malungkot ito ang ating dapat tandaan – ang masunod kung ano ang kagustuhan ng ating Ama. Ang plano Niya ang pinakamainam sa lahat hindi man natin agad ito maintindihan. Ngunit may tiwala tayo sa kanya na kahit ano pa iyan ay magtatapos sa kaginhawaan o muling pagkabuhay ang ating daan na tinatahak.

Kailangan lamang natin patuloy na manalig sa Kanya bilang isang mabuting magulang at tayo bilang mga anak Niya.

“BIGYAN MO KAMI NG AMING KAKANIN SA ARAW-ARAW”: Dahil ang Diyos ang ating Ama, hihingi lamang tayo sa Kanya at tayo ay bibigyan. Siya ang nagbibigay ng ating kailangan kung mananalig tayo sa Kanya. Hindi tayo magkukulang. Siya rin ang gagawa ng paraan. Kailangan lamang natin maging tapat at manatili sa kanyang pag-ibig.

“PATAWARIN MO KAMI SA AMING MGA SALA PARA NANG PAGPAPATAWAD NAMIN SA NAGKAKASALA SA AMIN”: Isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin ay ang pagpapatawad. Bagamat tayo ay mga makasalanan, hindi binibilang ng ating Diyos ang pagkakasala natin kung ito ay ating ikinukumpisal at inihihingi ng tawad nang may buo at malinis na puso. Subalit isa ring ating dapat tandaan ay patawarin din natin ang mga nakasakit sa atin. Hindi man sila humingi ng tawad sa atin kung hindi dahil nag-uumapaw ang grasya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin.

Tayo mismo ay pinatawad ng Diyos. Paano pa kaya tayo na hamak na tao lamang? Para rin ito sa ating ikaluluwag ng dibdib at kapayapaan ng puso. Ipagpasa-Diyos natin ang lahat.

“HUWAG IPAHINTULOT SA TUKSO AT I-ADYA SA MASAMA”: Ang huli ay paghingi ng proteksyon sa ating Diyos. Walang mabuting anak ang gustong makasakit ng magulang. Ang kasalanan ay nakakasakit sa ating Panginoong Diyos. Kung talagang mahal natin ang Panginoon ay magsisikap tayo upang hindi magkasalang muli. Ngunit hindi natin ito magagawa ng tayo lang. Kailangan natin ng tulong ng kanyang grasya at ang pagsuko sa kanyang patnubay.

Sa susunod ng pagdarasal natin ng Ama Namin ay nawa damhin natin ang bawat kataga nang inaala-ala ang mga kahulugan na ito sa kaibuturan ng ating mga puso. Dasalin natin ang Ama Namin gamit ang ating mga pusong nagpapakumbaba sa Panginoon. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.