Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paano Sumunod kay Cristo?”

Photo Credits: St. Chrysostoms

 

Nobyembre 30, 2018. Ika-34 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Kapistahan ni San Andres, Apostol. 

Unang Pagbasa: Mga Taga-Roma 10:9-18

Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos.

Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas.

Sinabi nga ng kasulatan, “Walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya.” Kaya’t walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya’y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya, dahil sinasabi sa kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.”

Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo?

Tulad ng nasusulat, “O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang Magandang Balita!” Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa Magandang Balita, gaya ng sinulat ni Isaias, “Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe?”

Kaya’t ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Cristo.

Subalit ang tanong ko’y ganito: Hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila’y nakapakinig! Sapagkat nasusulat,

“Abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig,
balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig.”

Ebanghelyo: Mateo 4:18-22

Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng Lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro, at ang kapatid niyang si Andres.

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao.”

Noon di’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus.

Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa bangka kasama ng kanilang ama, at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Jesus.

Pagninilay:

“Agad nilang iniwan” ang tugon ng magkapatid na si Andres at Pedro sa sinabi ni Jesus “Sumunod kayo sa akin”. Tatlong salitang madaling bigkasin ngunit mahirap gawin. Paanong nangyaring iiwan na lang ng ganoon ang lahat para sumunod kay Cristo?

Marahil noong kanilang nakita si Jesus, natagpuan nila ang kakaibang pakay ng kanilang buhay na matagal na nilang hinahanap. Tayo ba sa ating buhay, talaga bang natagpuan natin ang Diyos? Nakikilala ba natin siya kung sino siya?

Hindi naman sa ibig sabihin ay ang pangingisda ay hindi kailangan sa buhay. Gaya nila, tayo rin ay may kanya-kanyang pinagkakakitaan para may maipangtustos sa buhay. Subalit wala dito, o sa kahit anong bagay sa mundo ang higit na mahalaga kaysa kay Jesus. Sa ating buhay sa kasalukuyan, kailangan natin “iwan” ang mga ito upang maglaan ng oras sa panalangin at sa pinakamataas na panalangin na Banal na Misa. Kailangan nating “iwan” ang mga ito, upang magkaroon ng panahon upang tumulong sa iba nang hindi tayo nababayaran at walang nakukuhang kapalit.

Kaya lamang nakalulungkot isiping ilan sa atin ang pinagpapalit pa ang Diyos sa mga bagay na lumilipas lamang sa buhay. Ilan sa atin ang pipiliing pumunta sa mall o maglaro ng mga games kaysa ang dumalo sa misa. Marami tayong dapat matutunan kay San Andres na nadiriwang ng kanyang Kapistahan ngayong araw.

Imbes na siya ang matangay ng kung anu-anong bagay mundo, siya pa ang nagdala kay Cristo sa mundo at ng mundo kay Cristo sa pamamagitan ng kanyang buhay na sumunod kay Jesus. Ito’y hanggang kamatayan niya at siya’y hinirang na isang martir alang-alang sa kapakanan ng Simbahan.

Gaya ito ng kanyang ginawa noong nakita niya muna si Jesus bago ang kanyang kapatid na si San Pedro – ang ating unang Santo Papa. Siya ang nagsabing “Nakita na ang Mesiyas”. Tayo ba sa ating mga buhay, nadadala ba natin si Cristo sa mga tao sa paligid natin at lalo sa taong minamahal natin? O tayo ang nadadala ng agos ng mundo at hindi na natin malaman ang direksyo ng ating buhay?

Hingin natin ang tulong ng panalangin ni San Andres at nawa’y masundan natin si Jesus tulad ng kanyang pagsunod. Sa gayoy’ madala din natin ang mga tao sa ating paligid kay Cristo.

Panalangin: Panginoong Jesus, patawad sa mga pagkakataong ipinagpapalit ko ang oras kasama mo sa mga bagay na lumilipas. Hilumin mo ang sugat ng aking puso at gawin mo akong iyong taga-sunod ngayon at hanggang pagkamatay. Maria, aming ina ipanalangin mo kami. San Andres, Apostol, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.