Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paano Umibig ang Diyos?”

Photo Credits: Macedonian Cuisine

 

Enero 3, 2019. Huwebes Bago ang Pagpapakita ng Panginoon. 

Salmo 98: Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas.

Unang Pagbasa: 1 Juan 2:29-3:6

Kung alam ninyong si Cristo’y matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos.

Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos.

Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Cristo, tayo’y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya.

Kaya’t ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Cristo.

Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya’y walang kasalanan.

Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya.

Ebanghelyo: Juan 1:29-34

Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya’t sinabi niya, “Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya’y naroon na bago pa man ako ipanganak.

Hindi ko rin siya kilala noon subalit ako’y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”

Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin,

‘Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.’

Ngayon ay nakita ko siya, at pinapatotohanan kong siya ang Anak ng Diyos.”

Pagninilay:

Napakagandang isipin kung paanong nagpakababa ang Diyos upang ipadama ang pagmamahal niya sa ating lahat na tao. Taong itinuring Niyang mga anak at lubos niyang minamahal, bagamat siya’y Diyos. Hindi naman kailangan magpabautismo ni Jesus sapagkat siya ang Anak ng Diyos. Ngunit ito’y ginawa niya upang maging tulad natin. At sa kanyang pagiging tulad nating mga tao ay maitulad din naman natin ang ating sarili sa Kanya.

Naniniwala ba kayong ang taong may mababang puso ang siyang pinakawagas magmahal? Kung saan may pagmamataas, mayroon lamang sisihan at sumbatan. Hindi mamumuhay ang pag-ibig sa ganito. Ito’y nakakasakal at napupuno ng kasinungalingan. Ngunit kung saan mayroong nagbababa ng sarili, ang kanyang kahinaan ay mapupunuan ng pag-ibig at ito ang magiging lakas na babaunin anumang hirap ang daanin.

Kung may pagpapakababa ng loob ay madaling magpatawad. Kung makakapagpatawad ay madaling magsimula uli at gawing bago ang lahat ng bagay. Hindi ba’t ito ang pinakamainam gawin ngayon sa bagong taon? Ang magsimulang muli. Iwanan dapat ang iwanan sa nakaraang taon at maniwala tayong may mga bagong biyayang darating na magbabago ang lahat kung gugustuhin natin. Tulad sa pagbibinyag na tayo’y nabibigyan ng bagong buhay kay Cristo. Maari tayong magsimulang muli kasama ng Diyos ngayon.

Ang sinumang ayaw bitawan ang nakaraan ay siyang talo kung ang buhay man ay maihahalintulad natin sa isang laro. Hindi na ito mababago pa. Kahit ang mga hari at reyna ng mundo ay walang kakayanang baguhin ang nakalipas na. Kaya bakit pa aaksayahin ang panaho sa galit at sama ng loob kung magagamit naman natin ang oras upang magmahal at lumigaya?

Gayahin natin si Cristong alang-alang sa lubos na pagmamahal sa atin ay kayang gawin ang kahit ano maging ang pagpapakababa at naging tao para sa kapakanan natin. Dahil dito, hindi siya talunan ngunit siya ang lubos na nagwagi dahil nakuha niya ang puso ng sangkatauhan at naibabalik ang mga naniniwala sa kanya sa Ama. Sa gayunding paraan, sa ating pagpapakababa ay mananalo tayo dahil tinuluran natin ang Diyos na siyang nagwagi sa laban ng ating buhay. Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Jesus, puspusin mo ang aming puso ng kababaang loob. Maria, aming ina at San Jose, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.