Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-aaruga ng Diyos sa mga Bata”

Photo Credits: Catholic Sistas

 

Marso 2, 2019. Sabado. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 103: Pag-ibig mo’y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.

Unang Pagbasa: Sirac 17:1-15

Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito’y sa alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng maikling buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa.

Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya, at ginawa silang kawangis niya. Niloob ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao, at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid.

Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tainga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuruang kumilala ng mabuti at masama.

Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao, at ipinakilala sa kanila ang kagandahan ng kanyang nilalang, upang papurihan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa.

Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral, at ipinamana sa kanila ang Kautusang nagbibigay-buhay.

Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman, at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan.

Nakita nila ang kanyang maningning na paghahari, at narinig nila ang kanyang maluwalhating tinig.

Sinabi niya sa kanila: “Mag-ingat kayo sa lahat ng masama;” at iniutos sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa.

Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao, at walang nalilingid sa kanya na anuman.

Ebanghelyo: Marcos 10:13-16

May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagalitan sila ng mga alagad.

Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, “Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang
mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos.

Tandaan ninyo: ang sinumang hindi kumikilala sa paghahari ng Diyos, tulad sa pagkilala ng isang maliit na bata, ay hinding-hindi paghaharian ng Diyos.”
Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila.

Pagninilay:

Mahal ng Diyos ang mga bata. Napakasimple ng kanilang pag-iisip. Walang bahid ng malisya sa pagtingin sa tao at lubos ang pagdepende sa magulang at sa Panginoon. Kaya naman lubos din ang galit ng ating Panginoon sa mga taong nagmamaltrato sa mga bata at lalong malaking kasalanan para sa isang magulang ang pagkaitan ang anak ng mga pangunahing karapatan ng pagmamahal, pagtanggap at pagkalinga sa kanila.

Bilang mga nakakatanda ay tungkulin natin na dalhin sila kay Jesus at turuan ng pananampalataya. Ngunit, paano natin iyon magagawa kung tayo mismo ay kulang sa pananampalataya? Paano natin iyon magagawa kung tayo mismo ay nakalimot na na Anak tayo ng Diyos at magiliw sa kanyang paningin?

Sinabi ni Jesus na kailangang natin maging tulad ng isang bata. Pagmasdan natin tuwing may bata sa ating paligid. Madalas kasi ang mga matatanda ay binabalewala na ang mga ito at tingin natin ubod na lang nila ng kulit. Subalit kung susubukan natin silang kausapin na parang isang matanda ay marami tayong matututunan sa pagmamasid sa kanila. Nakakaintindi sila at maaring lumago dahil sa ating matiyagang pag-gabay. Kaaya-aya ito sa Panginoon.

Puro at banayad pa ang kanilang intensyon at sa mga bagay ay hindi pa sila naiimpluwensiyahan ng mga masasama hanggang sa makita nila ito o maituro sa kanila. Kaya mas kailangan nila ng pasensiya at gabay.
May mga ibang matatanda nang dahil sila’y may edad na ay napakataas na ng tingin sa sarili. Dito nga ba sasaya ang isang tao? Hindi.

Tandaan natin tayo’y mga Anak ng Diyos at makabubuti para sa atin na maging bata sa kanyang paningin habambuhay. Lagi tayong dedepende sa kanya sa bawat segundo, bawat aspeto ng ating buhay. Dahil ang katunayan ay wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Lahat ng mayroon tayo ay galing sa Kanya.

Nawa ay patuloy nating mahalin ang mga bata katulad ng Panginoon. Turuan natin sila ng pananampalataya at dalhin natin sila kay Jesus. Sa proseso, ay matuto rin tayo sa kasimplehan ng kanilang puso.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.