Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-ibig at Pagpapatawad”

Marso 12, 2021. Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

UNANG PAGBASA
Oseas 14, 2-10
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Ito ang sabi ng Panginoon, “Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan.” Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, “Patawarin mo na kami. Kami’y iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Asiria, hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila.”

Sabi ng Panginoon, “Patatawarin ko na ang aking bayan.
Mamahalin ko sila nang walang katapusan,
sapagkat mapapawi na ang aking galit.
Ako’y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel,
at mamumulaklak siyang gaya ng liryo,
mag-uugat na tulad ng matibay na punongkahoy;
dadami ang kanyang mga sanga,
gaganda siyang tulad ng puno ng olibo,
at hahalimuyak gaya ng Libano.
Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga.
Sila’y yayabong na gaya ng isang halamanan,
mamumulaklak na parang punong ubas,
at ang bango’y katulad ng alak mula sa Libano.
Efraim, lumayo ka na sa mga diyus-diyusan!
Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo.
Ako’y katulad ng sipres na laging luntian,
at mula sa akin ang iyong bunga.”

Ang mga bagay na ito’y dapat unawain ng matalino, at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 80, 6k-8a. 8bk-9. 10-11ab. 14 at 17
Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

MABUTING BALITA
Marcos 12, 28b-34
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Hesus at tinanong siya, “Alin pong utos ang pinakamahalaga?” Sumagot si Hesus, “Ito ang pinakamahalagang utos, ‘Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip, at nang buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.”

“Tama po, Guro!” wika ng eskriba. “Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa kanya. At ang umibig sa kanya nang buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin, at iba pang mga hain.” Nakita ni Hesus na matalino ang kanyang sagot, kaya’t sinabi niya, “Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.” At wala nang nangahas magtanong kay Hesus mula noon.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Ang Panginoon ay inuutusan tayong magmahal. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam. Hindi ito ang masayang nararamdaman o ang kilig. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Isang desisyon na gagawin at pipiliing manatili kapag mahirap na at nawala na ang kilig at saya. Ang isang Kristiyano ay inuutusan ng Diyos na magmahal sapagkat ibig sabihin nito, matuto tayong mahalin ang Diyos at magtiwala sa Kanya kahit mahirap.

Mahalin natin ang kapwa kahit hindi kamahal-mahal, kahit masama o masama na ang ginagawa, mahalin pa rin natin. Hindi ibig sabihin nating hahayaan natin silang abusuhin tayo ngunit ang pagmamahal ay pagpapatawad. Ang hindi pagsumpa sa iba kahit masama ang kanilang ginawa. Sa halip ay paghahangad ng grasya at pagpapala para sa kanila. Dahil alam nating may Hustisya na naghihintay at ito ay ang sa Diyos. Walang makatatakas dito. At ang sinumang gumagawa ng masama at hindi magbalik-loob ay makakaranas ng kahihitnatnan ng kanyang sariling desisyon.

Kaya naman, ibigin natin ang kapwa kahit ang kaaway, kahit ang ‘di kamag-anak lalo ang mga api at mahihirap. Sapagkat kung ipapanalangin natin sila dahil sa ating pagpapatawad at hindi kapopootan baka may pag-asa pa silang magbago at manumbalik sa Diyos. Subalit kung sarado tayo sa pag-ibig at pagpapatawad ay tayo rin ay nagkakasala. Sapagkat pinatatawad tayo ng Diyos at dapat din nating patawarin ang iba. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: FMMJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.