Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-ibig na Hindi Nawawala”

 

 

Mayo 6, 2019. Lunes. Ika-3 Linggo ng Pagkabuhay.

Salmo 119: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Unang Pagbasa: Gawa 6:8-15

Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan, kaya’t nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga Pinalaya, na binubuo ng mga Judiong taga-Cirene, Alejandria, Cilicia, at Asia[e].

Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya’t lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito, “Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos.”

Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng Kautusan. Siya’y sinunggaban nila at dinala sa Kataas-taasang Kapulungan ng mga Judio.

Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, “Ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na Templo at sa Kautusan ni Moises.
Narinig naming sinasabi niya na ang Templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga-Nazaret, at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises.”
Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa Kapulungan, at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel.

Ebanghelyo: Juan 6:22-29

Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito’y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis.

Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon.

Kaya’t nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila’y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus.
Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya’y tinanong nila, “Guro, kailan pa kayo rito?”

Sumagot si Jesus, “Totoo ang sinasabi kong ito: hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog.
Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan.”

Kaya’t siya’y tinanong nila, “Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos?”

“Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya,” tugon ni Jesus.

Pagninilay:

Kailangan ba natin ang Diyos dahil mahal natin siya? O mahal natin siya dahil kailangan natin? Parang isang love story sa tanyag na pelikula ngunit ito rin ay ating mahalagang tanong sa ating relasyon sa Panginoon.

Marami sa atin ang hanggang ngayon, ay lumalapit at nakakaalala lang sa Panginoon kapag ka may kailangan. Matapos noon ay nakakalimot na. May mga taong ang pananalig ay nanatili kapag maganda ang nangyayari sa kanilang buhay ngunit kapag may pagsubok at nagiging masama agad ang loob sa Diyos.

Kailan ba lalalim ang ganitong pananampalataya? Talaga bang ang pakikitungo natin sa Diyos ay kapag nakukuha lang natin ang gusto natin sa kanya? Halimbawa na lamang ay kung may minamahal tayo sa buhay, gusto ba nating nariyan lang sila kapag ka may kailangan sa atin ngunit sa panahon ng sakuna at sakit ay wala na?
Subalit ang tunay na pag-ibig ay nananatili anuman ang sitwasyon.Ito ay nasusubok sa paghihirap at dito tayo lalago bilang tao kapag hindi tayo sumuko sa mga negatibong emosyon at patuloy na kumapit sa Diyos kahit pa hindi na natin maintindihan ang mga nangyayari.

Palawakin natin ang ating pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan – si Jesus. Tandaan nating hindi natin makakamtan ang tunay na langit kung walang paghihirap tulad ni Jesus. Manalig tayo sa kanya.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.