Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-ibig ng Iisang Diyos”

 

 

Hunyo 7, 2020. Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos.

UNANG PAGBASA
Exodo 34, 4b-6. 8-9
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa Bundok ng Sinai.
Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan: Panginoon.
Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, “Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit; patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako’y nananatiling tapat.”

Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, “Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56
Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 13, 11-13
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko; magkaisa kayo, at mamuhay nang payapa. Sa gayun, sasainyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan.
Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan.
Nawa’y sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 3, 16-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.

Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na Anak ng Diyos; ngunit hinatulan nang parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo! Sa pagbating Ingles ay Happy Solemnity of the Most Holy Trinity! Ngayon sa ating mga pagbasa ay tila ba nagpapakilala ang ating Panginoon. Anong klaseng Diyos nga ba Siya? Siya ay Diyos ng Pag-ibig at Awa. Siya ay Diyos at Siya mismo ang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na ito, ay mahirap maintindihan at hindi maipaliwanag. Gaya ng Diyos na may tatlong persona ngunit iisang Diyos, ang pag-ibig nga rin ay maihahalintulad sa isang misteryo. Subalit makikita, madarama at naisasabuhay ito sa pamamagitan ng aksyon. Paano ito ipinakita ng Diyos sa atin? Ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak sa atin na si Jesus upang iligtas ang mundo. Pinili ng Panginoon na bumaba dito sa mundo na mamuhay bilang tulad natin. Niloob ng Diyos magpakasakit upang matubos tayo sa kasalanan sa pag-aako niya ng parusang dapat ay sa atin – ang kamatayan.

Ganoon kabuti ang Diyos. Kaya nga sa Unang Pagbasa, nakita rin natin ito, gumagawa ng tipan ang Diyos sa tao. Bagamat alam Niyang ang mga tao ay madaling makalimot at matigas ang ulo. Subalit hindi Niya hinusgahan ang tao. Mas lalo Niyang minamahal, nililingap at mas pinapalapit Niya sa Kanya sa gitna ng pagkamakasalanan. Kaya naman, sa tuwing iisipin nating ang layo natin sa Diyos o mga makasalanan tayong walang karapatang bumalik sa simbahan, magpunta sa simbahan, maglingkod o ano pa man, ito ay mga kasinungalingan.

Tinatawag tayong lahat ng Panginoon sa Kanyang awa at pag-ibig. Bawat isa sa atin. Hinihintay Niyang tuluyang bumalik tayo sa Kanya at talikuran ang ating kasalanan. Dahil Siya ang gagawa ng paraan para sa atin. Siya ang mag-aakay sa atin sa mga mahihirap na landas. Aminin lamang natin sa Kanya ang mga kahinaan at kasalanan natin, Siya na ang bahala sa lahat. Pinakamakapangyarihan ang Panginoon at Kaya niyang gawin anuman ang Kanyang nais na maganda para sa atin at sa ating buhay kung handa lamang tayong ibigay ang sarili sa Kanya nang totoo.

Ibig sabihin nito’y totoong pagsunod sa Kanya at sa Simbahan. Hindi iyong pamumuhay mag-isa, kung saan tayong tao lamang ang nasusunod at ang pamumuhay sa kasalanan, pangamba at takot.
Mga kapatid, ang Diyos ay awa at pagmamahal. Wala Siyang kasalanan na hindi kayang patawarin kahit gaano pa ito kasama sa tingin natin. Para sa atin at sa ibang tao. Kung tayo ang hahatol sa sarili at sa ating kapwa ay ilalayo lamang natin ang sarili sa Kanya. Dapat nating malaman na mas makasalanan ay mas mahal ng Diyos at gusto tayong maibalik agad-agad sa Kanya. Sapagkat, kung ang ugnayan sa magkadugo ay hindi napuputol dahil sa iisang dugo at laman nila, paano pa kaya ang ugnayan natin sa Diyos na Siyang lumikha sa atin at nakakakilala sa atin higit pa sa kahit sinong tao sa lupa maging ang ating sarili? Mangyayari ito sa tuluyang pagtalikod sa mga masasamang ugali at gawain sa ating buhay. Hindi ibig sabihin nito na maari nating abusuhin ang Kanyang awa dahil mayroon ding hustisya ang Panginoon.

Hindi Siya mapanghusga, ngunit ito ay darating pagdating ng panahon. Ngayon ay panahon ng pag-ibig at awa. Sana habang may panahon pa ay hingiin natin ito sa Kanya, ayusin natin ang mga buhay natin ayon sa Kanyang Salita. Ang plano Niya para sa atin ang pinakamainam at huwag nawa sana nating hayaan na ang ating sariling rason o sinumang tao ang makaharang sa atin sa tunay at masayang relasyon natin sa Diyos. Mahalin natin Siya at manalig tayo sa Kanya nang buong puso. Amen. +

Suriin natin ang ating sarili: Kung ang Diyos ay ganito ipinadadama sa atin ang Kanyang pag-ibig, paano ko naman sinusuklian ang pag-ibig na ito? Paano ko pa mapagsisilbihan at mapapalalim ang relasyon ko sa Diyos?

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.