Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-ibig sa Krus”

Pebrero 27, 2020. Huwebes kasunod ng Miyerkules ng Abo

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 30, 15-20
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao, “Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon, at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo nang matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang diyos, ngayon pa’y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayo’y inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayun, mabubuhay kayo nang matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6
Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

MABUTING BALITA
Lucas 9, 22-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ang Anak ng Tao’y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.”

At sinabi niya sa lahat, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito’y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya’y mapapahamak?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa lahat! Ano ang mga krus ng iyong buhay? Hindi madali magbuhat nito. Mabigat, nakakapagpahirap at masalimuot pa ang daan. Ngunit bakit ito bahagi ng ating buhay? Sapagkat dito tayo mas natututong magmahal. Walang tunay na pag-ibig kung walang sakripisyo. Kung masaya na ang lahat at wala nang kailangang gawin sa buhay, saan pa ang puwang ng pag-ibig doon? Paano masusubok kung ang pag-ibig ay totoo kung wala nang kailangan o aasamin pa sa buhay?
Subalit sa mga hirap na dinaranas hindi man natin ito maintindihan ay naipapakita natin dito kung paano tayo kumapit sa Diyos, kung gaano katibay ang tiwala natin sa Kanya at kung gaano natin kamahal ang kapwa natin kung siya ay may sakit o may problema. Dito mas uusbong at mas titibay ang pagmamahal. Gaya ni Jesus na ipinamalas ang pag-ibig Niyang wagas sa krus. Ibinigay Niya ang lahat lahat ng Kanyang sarili at mayroon Siya sa krus para sa bawat isa sa atin. Wala nang pagmamahal na mas hihigit pa sa pagbibigay na ito. Tayo rin ay tinatawag na magmahal gaya ni Jesus sa ating sariling paraan. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.