Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabago ng Buhay sa Diyos”

Hulyo 6, 2019. Sabado ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panaahon.

Genesis 27, 1-5. 15-29
Salmo 134, 1-2. 3-4. 5-6
Bigyan ang D’yos ng papuri pagkat siya ay mabuti.
Mateo 9, 14-17

UNANG PAGBASA
Genesis 27, 1-5. 15-29
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sianbi niya rito: “Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa’y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko’y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay.”

Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau.
Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walng balahibo’y binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya.

Lumapit si Jacob kay Isaac. “Ama!” wika niya.
“Sino ka ba?” tanong nito.
“Ako po’y si Esau,” sagot ni Jacob. “Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain; bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako’y mabasbasan pagkatapos.”
“Kadali mo naman! Saan ka nakahuli nito? tanong ni Isaac.
“Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos,” sagot ni Jacob.

Nagtanong muli si Isaac, “Ikaw ba’y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga.” Lumapit naman si Jacob at siya’y hinipo ng ama. “Kay Jacob ang tinig ngunit ang bisig ay parang kay Esau!” pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob, sapagkat ang mga bisig nito’y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong,
“Ikaw nga ba si Esau?”
“Ako nga po,” tugon ni Jacob.

Kaya’t sinabi ni Isaac, “Kung gayun, akin na nag pagkain at pagkakain ko’y babasbasan kita.” Inabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. “Halika anak, at hagkan mo ako,” sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuutan, kaya’t siya’y binasbasan:

“Ang masamyong halimuyak ng anak ko ang katulad
ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas;
bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas,
nang tumaba ang lupa mo’t ikaw nama’y makaranas
ng saganang pag-aani at alak na masasarap.
Bayaan ang mga bansa’y paalipin at gumalang,
kilanlin kang panginoon ng lahat mong mga angkan,
gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang
sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain,
ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpalain.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 134, 1-2. 3-4. 5-6
Tugon: Bigyan ang D’yos ng papuri pagkat siya ay mabuti.

Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod,
ng lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok,
upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos.
Tugon: Bigyan ang D’yos ng papuri pagkat siya ay mabuti.

Ang Poon ay papurihan pagkat siya ay mabuti,
ang taglay n’yang kabaitan ay marapat sa papuri.
Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod,
ang Israel nama’y bansang hinirang n’ya at kinupkop.
Tugon: Bigyan ang D’yos ng papuri pagkat siya ay mabuti.

Aking batid na ang Poon ay ang Diyos na dakila,
higit siya sa alinmang diyus-diyusang naglipana;
ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa,
at kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa,
ginaganap niya ito, sa sariling pagkukusa.
Tugon: Bigyan ang D’yos ng papuri pagkat siya ay mabuti.

ALELUYA
1 Pedro 4, 14
Aleluya! Aleluya!
Hirap kaisa ni Kristo
ay kapalarang totoo,
kaloob ng Espiritu.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 14-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Sumagot siya, “Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.

“Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuutan; sapagkat mababatak nito ang tinagpian, at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang-balat. Kapag gayun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang-balat, at sa gayo’y kapwa nagtatagal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang sabado po sa ating lahat!

Nagtatanong ang mga alagad ni Juan Bautista kay Jesus sapagkat kalimitan sa mga Hudyo noon ay laging lumiliban sa pagkain kaakibat ng pagdarasal. Si Jesus naman at ang kanyang mga alagad ay kilala bilang kumakain lagi at kung saan saan. Kaya naman sila ay nagtaka. Ang totoo ang pagkain ay hindi naman talaga masama. Subalit ang pag-aayuno o “fasting” sa Ingles ay ginagawa bilang isang disiplina na kahit tayo ay maaring gawin. Ito ay makabubuti sa ating katawan at kaluluwa. Ang layunin nito kung iaalay sa Diyos ay upang kontrolin ang ating mga sobrang pagkagusto sa pagkain, social media at iba pang bagay. Kapag nagkaroon tayo ng matibay na kalooban o “will power” at sumusunod na katawan, mas matibay tayo laban sa tukso. Hindi naman ibig sabihin na hindi na kakain subalit lagyan ng linya ang sobra at turuan ang sariling humindi.

Lahat ng ito ay upang mas maibigay natin ang sarili sa mga mas makabuluhan na ibang bagay. Maaring sa pagsakripisyo o kahit pagbawas man lamang ng ating oras na pangkatuwaan upang ipambigay ang pera sa mga mahihirap at ang oras natin ay mas igugol sa pagdarasal. Mangyayari ito kung marunong tayog magpigil ng sarili at ang sobra ay ibibigay natin sa Diyos at sa iba.

Kaya sinabi ni Jesus hindi maaring ibuhos ang bagong alak sa lumang lalagyan. Kung naniniwala tayong tayo ay mga Anak ng Diyos at may bagong buhay sa Kanya, hindi tayo dapat pabalik-balik sa dating kagawian ng buhay kung saan makasarili, puro pakabig at masalimuot na daan ng buhay. Sapagkat si Cristo ay narito na. Siya ang nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Kung tatangungin natin ang Diyos sa pinakamainam na plano Niya para sa atin handa dapat tayo sa malaking pagbabago sa ating sarili, sa paligid at sa kahit anong bagay. Masakit man minsan ang pagbabago dahil sa iba ay mas madali ang lumang nakasanayan. Subalit ito namang plano ng Diyos ang magtatagal. Kung saan, lahat ay bago.

Amen. +

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.