Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabago ng Sarili”

Setyembre 4, 2020. Biyernes ng Ika-22 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Corinto 4, 1-5
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kami’y mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos – ganyan ang dapat na aming palagay ninyo sa amin. Ang katiwala’y kailangang maging tapat sa kanyang panginoon. Walang anuman sa akin ang ako’y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao; ni ako ma’y di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako’y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya’t huwag kayong humatol nang wala sa panahon; maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayo’y natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa’y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40
Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

MABUTING BALITA
Lucas 5, 33-39
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Hesus: “Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayun din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo’y patuloy ng pagkain at pag-inom.” Sumagot si Hesus, “Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga: “Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang-balat. Kapag gayun ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak, at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang-balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, ‘Masarap ang inimbak.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Natunghayan po natin na kinukwestiyon ng mga Pariseo at eskriba si Jesus. Pilit nila Siyang pinipintasan at ikinukumpara kay Juan Bautista. Ginagawa nila ito dahil sa inggit nila sa Panginoon. Gusto nila laging hanapan ng kapintasan at maling gawain si Jesus kahit na hindi naman talaga ito mali. Sapagkat mas pinipili ni Jesus na makikain, makidalo sa iba’t ibang mga okasyon at makihalubilo sa tao. Hindi dahil sa gusto Niya ng mga masasarap na pagkain, inumin o dahil nangangailangan Siya ng kasiyahan. Subalit para sa tao, upang mapalapit Siya sa mga tao at maging maganda ang Kanyang mga relasyon dito. Matatandaang dahil sa pakikisalo Niya, nagbagong buhay si Levi na kinalaunan ay naging si San Mateo. Siya ang lalaking ikinakasal, na kung tayo ay magsasaya, dapat ay kasama rin natin Siya. Maganda dapat ang hangarin, ang umpisa, hanggang dulo para maiwasan din natin ang sobra-sobra na ito na yung nakakasama at nagiging pangsarili na.

Sa ating Simbahan, dalawang beses lamang tayong obligadong mag-ayuno. Ito ay tuwing Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo, tanda ng pakikibahagi natin sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Subalit noon ang mga hudyo ay malimit mag-ayuno. Kaya naman kinukumpara ito ng mga Pariseo at eskriba. Ang sinusunod nating katuruan ngayon ay ang kay Jesus. Subalit, hindi ibig sabihin nito na dahil iyon lamang ay doon na lamang tayo natatapos. Sa katunayan, maraming tao relihiyoso man o laiko sa buong mundo ang gumagawa nito bilang sakripisyo o alay sa Panginoon. Ito ay ginagawa rin upang ang katawan natin at mga nasa ay mas maging kontrolado sa pamamagitan ng pagpipigil at disiplina. Maari rin natin itong gawin at ialay sa Panginoon kasama ng ating dasal nang boluntaryo. Katunayan, ang Santo Papa Francisco nga ay nagpapaanyaya ngayong araw na ito upang ilaan sa pagdasal at pag-aayuno at nang maialay natin ito para sa mundo lalo sa Lebanon.

Tayo na nakakatanggap ng Salita ng Diyos at ng Kanyang aral ay parang mga sisidlan na nilalagyan ng bagong alak. Nasa sa ating desisyon, kung mananatili tayong nakapako sa ating mga dating sarili o magbabago tayo. Ang pagsubok na magbago ay pamamagitan ng pagsunod at paggawa sa mga Salita ng Diyos na itinuturo sa atin. Nagsisimula ito sa kagustuhang magbago. Matapos ay hihilingin natin kay Jesus ang lakas at direksyon tungo sa pagbabago na ito. Dito tayo magiging bagong sisidlan na may bagong alak. Ang tanong ay gusto ba natin? Sapagkat ang Panginoon ay laging may bagong simula. Kung kasama natin Siya, lagi tayong makakabangon at makakasimula ulit. Iniaalis Niya ang mga hindi tama at hindi dapat sa atin kung hahayaan natin Siya. Hayaan nawa natin Siyang baguhin tayo. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.