Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabago sa Mundo”

 

 

Hulyo 18, 2020. Sabado sa Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Mikas 2, 1-5
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito’y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao.

Kaya nga, sinasabi ng Panginoon: “May inihahanda akong parusa sa sambahayang ito, at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian: ‘Ganap na kaming nalipol; inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin.’”

Kaya’t wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na yao’y hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 9, 22-23. 24-25. 28-29. 35
Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan.

MABUTING BALITA
Mateo 12, 14-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Hesus.
Alam ito ni Hesus kaya’t umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng maysakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias:

“Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang,
minamahal ko nang labis, lubos kong kinalulugdan;
ang banal kong Espiritu sa kanya ay ibibigay,
sa lahat ng mga bansa ibabadha’y katarungan.
Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap,
ang tinig niya sa lansanga’y tinig lamang na paanas;
hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay,
ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan,
hanggang itong katarunga’y mapagtagumpay niyang ganap;
at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Maraming mga Pariseo ang galit kay Jesus dahil sa kanilang inggit sa Kanya. Subalit, ang paraan ni Jesus ay paraan ng kapayapaan. Hindi Siya nagalit sa kanila, bagkus Siya ay lumayo sa kanila upang patuloy na makagawa ng mabuti sa tao. Patuloy pa rin Siyang nagpagaling ng mga may sakit sa kabila ng mga batikos sa Kanya. Paano kaya kung ganito rin ang gagawin natin sa panahon ngayon?

Laganap na kasi sa ating bansa at maging sa buong mundo ang palitan ng mga samu’t saring opinyon. Maraming batuhan ng batikos kabi’t kabila. Subalit paano naman ang gawa? Bawat isa sa atin ay may responsibilidad at mahalagang papel. Sa lahat ng reklamo at nakikita nating negatibo sa mundo, mahalagang tanungin ang sarili, “ano ba ang nagawa kong mabuti?”, “mayroon ba akong nagawang mabuti?”, at kung wala pa, tanungin natin ang ating sarili, “ano ang maari kong maitulong sa mundo sa aking sariling paraan?”

Wala namang masama sa pagsasalita. Kailangan din ng malaya at marespetong pagpapahayag ng opinyon kung ito ay nakabubuti sa kapwa. Subalit higit sa lahat na mahalaga ay pagtuunan natin ng pansin ang mga problema na nakikita natin ngayon at tumulong tayo sa solusyon sa pamamagitan ng gawa. Nang sa gayon ay makapagbigay tayo ng buhay at pag-asa sa iba. Ang responsibilidad na ito ay hindi limitado sa gobyerno lamang. Bawat isa sa atin ay may sariling kakayanan, tungkulin at may paghihirap at problemang nakikita sa ating paligid. Tayong nakakakita nito ay maaring tumulong sa kahit anong paraan.

Ano ang iyong ginawa? May parte ba sa iyo na katulad ng mga Pariseo na wala pa namang aksyon ngunit maraming mga sinasabi? Gusto mo bang maging tulad ni Jesus na aktibong nakikibahagi sa ikabubuti ng buhay at sa pagdulot ng solusyon sa problema ng tao?

Hingiin natin ang tulong mula sa Diyos upang Siya ay ating matularan. Sundin natin ang Kanyang kalooban kung ano ang ibig Niyang gawin natin ano man ang estado natin sa buhay. Gaano man ito kaliit sa iyong paningin ay malaki ang halaga nito sa iba. Huwag tayong matakot maglingkod sa Diyos at sa tao, nang sa gayon ay higit na maging maganda ang mundong ating ginagalawan. Mangyayari ito kung maniniwala tayo na sa ating mga sarili nagmumula ang pagbabago. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at

Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.