Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabago sa Mundo”

 

 

 

Hunyo 22, 2020. Lunes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Hari 17, 5-8. 13-15a. 18
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, nilusob ni Haring Salmanasar ng Asiria ang Samaria at tatlong taon itong kinubkob. Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Asiria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa Hala ng Habor o Ilog ng Gozan, at sa mga lungsod ng Medos.

Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Egipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Faraon. Sila’y naglingkod sa ibang diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Juda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya: “Talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa Kautusang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta.” Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagwalang-bahala nila ang Kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno, at ang babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Juda.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 59, 3. 4-5. 12-13
Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin.

MABUTING BALITA
Mateo 7, 1-5
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, ‘Halika’t aalisin ko ang puwing mo,’ gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayo’y makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Gusto mo bang mas maging maganda at mas mabuti ang mundo? Gusto mo bang magkaroon ng pagbabago sa paligid mo? Paano nga ba tayo magsisimula? Isa lang ang dapat gawin, unahin natin ang sarili. Suriin ang sarili at sikapin natin maging mabuti at gumawa ng mabuti. Madalas kasi ang mata natin ay nakikita lamang ang iba ngunit hindi ang ating sarili. Ang mata natin ay dapat nakikita rin kung ano ang nasa loob natin – ang ating nararamdaman, ang ating iniisip at ang pinagmumulan ng ating bawat adhikain. Sapagkat kung tayo mismo ay makikita natin nang mabuti ang ating sarili, mas makakagawa tayo ng mabuti. Maiiba ang perspektibo natin sa mga bagay.

Mas magiging malinaw ito at sa hindi natin inaasahang pagkakataon ay magbabago rin unti-unti ang ating nasa paligid. Kahit pa hindi natin ipilit. Pansinin nakung itutuon natin ang sarili sa iba, para na rin nating pinapasa ang responsibilidad sa iba, at iniaangat ang ating sarili. Paano naman ang ating responsibilidad?

Kailangan natin ng tunay na kababaang loob para tumingin sa sarili at hindi sa iba. Hindi natin makokontrol ang ginagawa ng ibang tao. Subalit ang may kontrol lamang tayo ay ang ating sarili. Kung maghusga man ang ibang tao, dapat ba tayo rin? Kung magsalita o gumawa man sila nang hindi maganda dapat ba tayo rin? Ngunit kung itatalaga natin ang sarili sa Diyos at gagawing panalangin ang sentro ng lahat, mas magkakaroon tayo ng malinaw na mata sa mga bagay. Hindi tayo madaling matatangay ng kung anu-anong suhestiyon at mga bagay na hindi naman talaga totoo sa atin at sa Diyos. Mailalayo natin ang ating sarili sa mga bagay na dapat nating layuan.

Mas magiging mabuti ang mundo sapagkat, kung kilalang kilala natin ang ating sarili sa pagsusuri nito, mas magiging ingat tayo na huwag nang makisali sa mga gulo, o hidwaan, at kasamaan na akala natin ay “okay” lang dahil ginagawa ng lahat subalit hindi pala. Mas maitutuon natin ang mga bagay sa mga mas mahalagang bagay. Lalo sa pagtupad sa kalooban ng Diyos na pawang mabuti lamang.

Kaya gusto mo bang baguhin ang mundo?
Magsimula ka muna sa iyong sarili. Hayaan mong hubugin ka ng Panginoon. Gawin mong panalangin at kabutihan ang sentro ng iyong buhay. Laging tumalalim sa Kanya at tanungin ang Kanyang kalooban. Magpakababa tayo sa Kanyang harapan at maging totoo sa ating sarili at sa Kanyang harapan. Diyos ang tanging makakapagpabago sa mundo. Tayo ay instrumento lamang na maari Niyang gamitin. Wala sa atin ang mga bagay kung hindi nasa Panginoon. Siya ang tapaghusga at tagapagpatupad ng mga batas. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.