Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabago sa Panginoon”

Setyembre 6, 2019. Biyernes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 99, 2. 3. 4. 5
Sa Panginoo’y dumulog upang papuri’y ihandog.

UNANG PAGBASA 

Colosas 1, 15-20
Pagbasa mula sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Si Kristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya’y una sa lahat, at sa kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng Simbahan na kanyang katawan. Siya ang Una, ang panganay na Anak — ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa Anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagsundo sa kanya sa pamamagitan ng Anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 5, 33-39
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Hesus: “Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayun din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo’y patuloy ng pagkain at pag-inom.” Sumagot si Hesus, “Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga: “Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang-balat. Kapag gayun ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak, at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang-balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, ‘Masarap ang inimbak.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang biyernes po sa ating lahat! Halos natapos na naman ang isang linggo. May nagbago ba sa ating buhay? May nagbago ba sa iyo? Gumanda ba o tila hindi gumanda? Mga kapatid, ngayon po ay napakaganda ng Ebanghelyo. Una, ipinapaalalahan tayo ng pag-aayuno. Dati sa Simbahan ay malimit ang pag-aayuno sa matatanda tuwing biyernes. Para sa kanila bawat biyernes ay kamatayan ni Jesus. Sige naman ang tila pista kapag linggo kasama ng pamilya bilang paggunita sa pagkabuhay ng ating Mesiyas na si Jesus.

May mga gumagawa pa rin nito lalo ngayon na “First Friday”. Magdebosyon nawa tayo sa Banal na Puso ni Jesus at ialay anumang sakripisyo ang kaya nating gawin para sa kapayapaan ng mundo ngayon at sa paghilom ng ating bansa.

Pangalawag tagpo, ay ang talinghaga na binanggit ni Jesus. Ibinahagi niya ang tungkol sa lumang sisidlan at bagong alak. Maihahalintulad din ito sa ating mga buhay at kaluluwa. Gaya ng tanong ko, may nagbago ba sa inyo? Gumanda ba ang buhay ninyo? Sa kabila ng pagsubok, nawa ay lalo tayong maging mas matibay. Hilingin natin sa Diyos na huwag pumasok ang negatibo sa ating isip at gumawa rin tayo ng paraan para makita natin ang magandang buhay na inilaan ng Diyos para sa atin sa gitna ng mga Krus na pinapasan natin.

Kung ang iba ay masasabing parepareho lang ang mga araw o walang nagbago o pumangit pa, ay dahil baka naglalagay tayo ng bagong alak sa lumang sisidlan. Ano ang mangyayari? Sasabog ang lalagyan. Matatapon ang alak. Maihahalintulad ang sisidlan na ito sa puso natin at ang alak naman ay sa grasya ng Diyos. Ang daming nagsasabi matapos daw magsimba ay walang nangyari. Bakit? Dahil hindi natin tinanggap sa puso natin at hinayaang baguhin tayo ng Salita ng Diyos sa ating puso. Itinatanggi ang Salita ng Diyos. Ang iba pinaniniwalaan, ang iba hindi. Ang iba naman ay iniisip ay alam na at hindi inisip ang kahulugan sa kasalukuyang buhay. Bawat basa natin ng Salita ng Diyos ay iba kahit paulit-ulit pang basahin. Basta’t handa tayog makinig sa Diyos.

Para parehong maisalba ang alak at lalagyan. Ang grasya ng Diyos na huwag masayang at ang ating puso at kaluluwa ay maging malinis at payapa, makinig tayo sa Diyos sa ating katahimikan. Manalangin tayo ng taimtim yung bukal sa puso at hindi lang salita.

Maging handa tayong magsakripisyo at magpasensya sa kapwa – sa isip, sa salita at sa gawa nang sa gayon, mapabilang tayo nang malugod sa magarbong handaan ng lalaking kinakasal na si Jesus.

Hayaan nating baguhin tayo ng Diyos.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.