Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabagong Buhay”

Setyembre 26, 2019. Huwebes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Ageo 1, 1-8
Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo

Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persia. Nang unang araw ng ikaanim na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Juda at anak ni Sealtiel at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadac, “Ganito ang sinabi ng Panginoon: Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo.”

Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, “Magaganda’t maaayos ang inyong mga tahanan ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa ngunit ang kita nila’y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayun, ako’y masisiyahan.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b
Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

MABUTING BALITA
Lucas 9, 7-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Hesus. Nagulo ang kanyang isip, sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagasasabi namang lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya’t ang sinabi ni Herodes, “Pinapugutan ko si Juan; ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya.” At pinagsikapan niyang makita si Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Nagulumihanan si Herodes sapagkat pinapatay niya nga si Juan Bautista na isang propeta ng Diyos. Matatandaang dahil sa galit ng kabit ni Herodes, ito ay nangyari upang hindi na sila mapagsabihan pa ni Juan na mali ang kanilang ginagawa na pangangalunya. Subalit si Jesus ay naging tanyag na rin at hinirang na propeta ng maraming tao. Kaya naman siya ay nabagabag dahil higit pang mas marami at mas magarbo ang mga nangyayaring himala at kababaglahang kanyang naririnig mula sa iba.

Kaya naman nagkaroon ng pagkagusto na makilala niya si Jesus hanggang sa tuluyan nga silang nagkatagpo noong paglilitis ni Jesus bago siya ipako sa Krus. Subalit, hindi pa rin nagbago si Herodes. Siya ay nanatiling makasalanan at mapagmataas. Sagana sa kapangyarihan at kayamanan – ang mga bagay na ito ang mahalaga sa kanya.

Tulad ni Herodes, tayo rin ay tinatawag ng Panginoon sa iba’t ibang paraan. Marahil may nakikita tayong isang patalastas ng isang kaganapan sa Simbahan o anumang magandang istorya ng himala ukol sa pananampalataya. Ang mga ito ay maaring gamitin ng Panginoon upang tawagin tayo pabalik sa kanya at mas maging malapit tayo sa Simbahan. Paano natin tinatanggap ang mga imbitasyon ng Diyos? Nakikita at nararamdaman ba natin ang mga tawag niya sa atin? O namanhid na rin tayo dahil sa pagka-abala sa mundo?

Hindi lamang tayo dapat nanonood mula sa malayo. Kung hindi, sinasabi ng Panginoon na maging aktibong kabilang at kasapi tayo ng Simbahan na naglilingkod nang walang sawa sa bawat sulok ng mundo. Paunlakan natin ang tawag ng Panginoon na may matamis na “oo” at makinig sa kanyang Salita. Babaguhin niya ang ating buhay higit pa sa ating inaakala at inaasahan.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾  FMMargarita 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.