Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabalik Natin sa Diyos”

Photo Credit: picstopin.com

 

Marso 22, 2019. Ika-2 Linggo ng Kwaresma. Araw ng abstinensiya sa pagkain ng karne (edad 14 pataas).

Salmo 105: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng Diyos. 

Unang Pagbasa: Genesis 37: 3-4, 12-13, 17-28

Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito’y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti.

Isang araw, nasa Shekem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, “Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid.”

“Opo,” tugon ni Jose.

Sinabi ng lalaki, “Umalis na sila at ang dinig ko’y sa Dotan pupunta.” Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid.

Malayo pa’y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, “Ayan na ang mahilig managinip!

Patayin natin siya at ihulog sa balon, at sabihing siya’y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip.”

Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, “Huwag, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay; ihulog na lamang natin sa balon.” Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama.

Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas, at inihulog sa isang tuyong balon.

Habang sila’y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Egipto.

Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, “Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa’y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan! Siya’y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo.” At sila’y nagkasundo.

Kaya’t nang may dumaraang mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang dalawampung pirasong pilak. At si Jose’y dinala ng mga Ismaelita sa Egipto.

Ebanghelyo: Mateo 21:33-43, 45-46

“Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga,” sabi ni Jesus. “May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan, at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaalagaan sa mga katiwala at siya’y nagpunta sa ibang lupain.

Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte.

Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang mga tauhan; binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo.

Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan ngunit ganoon din ang ginawa ng mga katiwala sa mga ito.

Sa kahuli-huliha’y pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, ‘Marahil nama’y igagalang nila ang aking anak.’

Ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak, sila’y nag-usap-usap, ‘Ito ang tagapagmana. Halikayo! Patayin natin siya upang mapasaatin ang kanyang mamanahin.’

Kaya’t siya’y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay.”

At tinanong sila ni Jesus, “Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon?”

Sumagot sila, “Lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas.”

Nagpatuloy si Jesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa Kasulatan?

‘Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay
ang siyang naging batong-panulukan.

Ginawa ito ng Panginoon,
at ito’y kahanga-hangang pagmasdan!’

“Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa kanya.

Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurug-durog at ang mabagsakan nito’y magkakaluray-luray.”

Narinig ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Siya’y dadakpin sana nila ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta.

Pagninilay:

Pag-aabuso sa grasya ng Diyos – ito ang ginagawa ng kasalanan. Sa tuwing tumatalikod tayo sa Panginoon at tinitingala ang ating sarili. Sariling pag-iisip at desisyon sa buhay. Ganito ang nangyayari.

Isapuso nawa natin na lahat ng mabubuti at magagandang bagay ay mula sa Diyos at gawa ng Diyos. Kahit pa ang ating sariling mga kakayanan, galing, talino at diskarte sa buhay. Maging ang ating buhay. Lahat ng ito ay galing sa Panginoon at wala tayong magagawa kung wala siya.
Ang kasalanan ay hindi pagsunod sa Panginoon. Sa tuwing tayo ay nagkakasala ay pinipili natin ang ating sariling desisyong makasarili. Wala itong mabuting naidudulot sa ating sarili at sa kapwa. Tulad na lamang ng ubasan na ninakaw at hindi ginagawa dito ang tama. Ang mga prutas na mayayaman na sana’y mas dadami pa at maibabahagi sa iba ay nawawala. Nawawala rin ng saysay ang buhay dahil hindi natin ginaganap kung sino tayo at kung ano ang itinakdang pinakamagandang plano ng Panginoon para sa atin.

Ang mga biyayang binibigay sa atin ng Panginoon ay mas kalulugdan niya kung ang mga ito ay ibinabahagi sa iba. Pinadala ng Panginoon ang mga propeta ang kanyang mga katiwala upang ipahayag ang mensaheng magbalik sa Diyos at huwag nang magkasalang muli. Subalit anong ginawa at ginagawa natin kay Jesus sa kanyang Bugtong na Anak?

Pinatay natin Siya at paulit-ulit na pang pinapatay dahil sa ating malubhang pagkakasala. Dahil nakalimutan na natin ang kanyang sakripisyo at mas pinipili nating magkasarap sa buhay na ito. Sa loob ng bente-kwatro oras, gaano kadalas mo bang isipin ang Diyos na may likha maging ng iyong pag-iisip? Sa mga desisyon at gawain natin mula sa maliliit hanggang sa malalaki, isinasama ba natin ang Panginoon o isinasantabi?

Mga kapatid, muli, ito’y isang tawag sa ating maging mabuting katiwala ng Panginoon. Anumang ibinigay niya sa atin ay may pakay. Manatili tayo sa kanya at saka lamang natin makukuha ang mga prutas na masasarap at magaganda para na rin sa Panginoon at ating kapwa.

Marapat lamang na tanungin natin ang Panginoon at sumunod sa Kanya sa bawat hakbang ng paglalakbay sa ating buhay. Dahil walang ibang mas nakakaalam nito kung hindi ang Diyos na pinagmumulan ng ating buhay.

Tayo’y manalangin, magnilay sa kanyang salita at magsakripisyo para sa kapwa dahil ang ating magiging gantimpala ay higit pa sa ating inaasahan. Subalit ang mga kasalanan ay may kabayaran kung hindi natin ito pagsisisihan habang may oras pa.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.