Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabalik ni Jesus sa Langit

 

 

Mayo 30, 2019. Huwebes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 1-8
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.
Juan 16, 16-20

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 18, 1-8

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscila. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Judio sa Roma.

Nakipagkita sa kanila si Pablo, at doon na nakitira sapagkat sila’y manggagawa ng tolda, tulad niya. At siya’y tumulong sa kanila. Tuwing Araw ng Pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga, at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Judio o Griego.

Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Judio na si Hesus ang Kristo. Nang siya’y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, “Kasalanan na ninyo kung kayo’y mapahamak! Hindi ko na sagutin iyon! Mula ngayoy’y tutungo ako sa mga Hentil.” Kaya’t umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Ticio Justo, isang taong may takot sa Diyos; karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon.

Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Corintong nakikinig kay Pablo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.
Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.
Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!
Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

ALELUYA
Juan 14, 18
Aleluya! Aleluya!
Kayo’y di ko inulila,
babalik akong talaga,
magdudulot ng ligaya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 16-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyong, sinabi ni Hesus sa kayang mga alagad: “Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita; at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako’y inyong makikita uli.” Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, “Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya’y ‘Sapagkat ako’y paroroon sa Ama.’ Ano kaya ang ibig sabihin ng, ‘kaunting panahon na lamang?’ Hindi natin maunawaan!” Naramdaman ni Hesus na ibig nilang magtanong, kaya’t sinabi niya, “Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon, ako’y inyong makikita uli.

Sinasabi ko sa inyo: tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito’y magiging kagalakan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Talaga namang sa unang beses basahin, ang Salita ng Diyos ay minsan mahirap maunawaan agad-agad. Dapat itong inuulit-ulit basahin at pinagninilayan. Ito’y tinatandaan at dala-dala natin sa mga sitwasyon hanggang sa unti-unting ipahayag sa atin ng Diyos ang kahulugan sa ating buhay.

Ganito ang ating pagkilala sa Diyos. Makikila natin siya sa pag-alaala ng kanyang mga Salita kahit pa hindi natin maintindihan sa kasalukuyan ang mga nangyayari sa ating buhay at paligid.

Ganito rin ang nangyari sa Ebanghelyo ngayong araw sa mga apostoles. Aakyat na si Jesus sa langit at hindi nila maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Kaya’t sila’y napuno ng pighati at pagkabagabag. Hindi nila maunawaan kung bakit aalis si Jesus at makikita raw muli. Akala nila’y iiwan na sila ni Jesus at nakalimutan nila marahil ang mga bilin ni Jesus sapagkat naunahan sila ng kanilang mga emosyon. Subalit darating ang panahon na lahat ay maiintindihan din.

Ngayon ay alam natin ang mga ito’y nangyari na. Si Jesus ay umakyat sa langit upang mula roon ay ipadala ang Espiritu Santo na kanyang magiging presensiya sa kaloob-looban ng ating pagkatao kung saan nananahan ang Diyos at maging sa pagitan nating mga Kristiyano ay naririto ang Diyos sa atin. Ang hamon sa atin ngayon ay paano natin isasabuhay ang bagong buhay na bigay sa atin ni Cristo at ng Espiritu? Pagninilayan natin ito ngayon at sa mga susunod pang araw. Tulad sa isang digmaan, marapat na tayo’y magsanay gumamit ng armas bago sumabak sa digmaan. Natututunan natin ang mga ukol sa kung sino ba ang Espiritu ng Diyos subalit ang pagkilala ay sa araw-araw nating pamumuhay. Sa araw-araw na pananalangin at paghingi sa Diyos ng patnubay.

Hindi na natin makikita si Jesus sa pampisikal na anyo bilang Siya na totoong tao at totoong Diyos. Subalit makikita natin siya sa isa’t-isa. Dahil nananahan siya sa bawat isa sa atin. Makikita natin siya sa Banal na Eukaristiya. Naroroon siya sa Banal na Ostiya bilang Tinapay ng Buhay na nagbibigay sa atin ng buhay.

Makikita at makikilala natin siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung magiging bukas ang ating puso sa Diyos sa paniniwala ng kanyang Salita at pagsasabuhay ng mga ito.

Walang sinumang makakapagpahayag kung nasaan si Cristo ng buong katotohanan kung wala ang Espiritu sa kanya.

Tayo’y maging mapagmatyag at ihanda ang ating sarili sa pagdating ng Espiritu Santo sa susunod na linggo. Tanggalin na natin anumang duda, pangamba at takot sa puso. Humingi tayo ng tulong sa Diyos sa bawat bagay dahil ang totoo ay wala tayong kayang gawin kung wala siya.

Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Manalangin tayo. +

Diyos na Makapangyarihan sa lahat, kaawaan mo ako at tulungan sa aking kahinaan. Ikaw lang ang aking inaasahan at pag-asang tunay sa aking buhay. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.