Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabantay sa Sarili”

 

 

 

 

 

Pebrero 10, 2021. Paggunita kay Santa Escolastica. Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Feast of St. Scholastica, Virgin (White).

UNANG PAGBASA
Genesis 2, 4b-9, 15-17
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Nang likhain ng Panginoon ang lupa at ang lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon nang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa.
Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay.

Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay, at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.
Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito’y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, “Makakain mo ang alinmang bungangkahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon; mamatay ka kapag kumain ka niyon.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 103, 1-2a. 27-28. 29bk-30
Panginoo’y papurihin, aba kong sariling buhay.

MABUTING BALITA
Marcos 7, 14-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila, “Makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin! Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig.”

Iniwan ni Hesus ang mga tao; at nang makapasok na sa bahay, siya’y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. “Kayo man ba’y wala ring pang-unawa?” tugon ni Hesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.”

Sa pagsasabi nito’y para nang ipinahayag ni Hesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita: “Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob – sa puso ng tao – nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito’y nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparumi sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni Santa Escolastica! Walang anumang kinakain ang makakapagpadumi sa tao. Wala ito sa kinakain ng isang tao kung hindi nasa lumalabas sa isip, sa puso at sa bibig. Ano ang ibig sabihin nito? Kung gusto nating maging mabuti at malinis, huwag panlabas ang ating ayusin. Huwag nating sisihin at pagtuunan ng pansin ang ibang tao kung hindi ang ating sarili. Sa ating panalangin ay pansinin at suriin ang ating iniisip. Suriin ang ating damdamin. Isiping mabuti ang mga sinasabi natin.

Dito nanggagaling ang mga masasama. Sa bawat sinasabi sa atin na hindi natin nagugustuhan o hindi maganda, pansinin ang ating damdamin, isip at tugon. Dito maaring mag-ugat ang masama nating isip at salita. Bilang mga Kristiyano, ang mga ito ang dapat nating bantayan. Ang bawat kasalanang malaki ay nagsisimula sa maliit. Nagsisimula sa nakikita, pupunta sa naiisip, sa damdamin tapos ay salita o sa gawa o pareho. Maging mapagmatyag tayo at bantayan ang ating sarili.

Sa umaga at sa gabi ay maglaan ng panahon upang magmuni, magsuri ng sarili at kahit pa sa buong maghapon sa mga maiiksing sandali ay maari natin itong gawin. Ito ang daan tungong kabanalan. Matapos ay hayaan nating Diyos ang gumabay sa atin at sa ating kahinaan. Ang mahalaga ay alam natin ito at sinisikap nating baguhin at matuto mula sa ating mga pagkakamali. Amen.

Pagnilayan po natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.