Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbangon para sa Paglaya”

Photo Credits: Otto Semler

 

Enero 18, 2019. Biyernes. Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 78: Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. 

Unang Pagbasa: Hebreo 4:1-5, 11

Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito.

Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya.

Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’”

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.

Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.”

At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.

Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

Ebanghelyo: Marcos 2:1-12

Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya’y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya’t halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan.

Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko.

Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya’t binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinabâ ang paralitikong nakaratay sa higaan.

Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, “Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo.”

May nakaupo roong ilang tagapagturo ng Kautusan na nag-isip nang ganito: “Bakit siya nagsasalita nang ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos! Hindi ba’t ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan?”

Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya’t sinabi niya agad, “Bakit kayo nag-iisip nang ganyan?

Alin ba ang mas madali, ang sabihin sa paralitiko, ‘Pinapatawad na ang mga kasalanan mo,’ o ang sabihing, ‘Tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka’?

Ngunit upang malaman ninyo na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa…” sinabi niya sa paralitiko,

“Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na!”

Tumayo nga ang paralitiko. Kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis habang ang lahat naman ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, “Kailanma’y hindi pa kami nakakita ng ganito!”

Pagninilay:

Ang mga kalaban ni Jesus na itinuturing na kagalang-galang at dalubhasa sa kautusan at batas ng Diyos noong mga panahon na iyon ang siya mismo ring humahadlang na matanggap ng mga tao ang habag ng Panginoon.

Sa kanila, ang pagkakasakit ay isang kahihinatnan dahil sa pagkakasala – maaring bilang parusa para sa mga tao. Hindi ito totoo. Simula noong unang nagkasala ang tao sa Diyos at sumuway sa kanya, naging mas mahina na ang ating katawan at mas malapit sa sakit, dahil nagkaroon ng hidwaan sa relasyon natin sa Diyos. Hindi kailanman ito ginusto ng Diyos.

Ngayon naman, dahil hindi maiwasang ganito ang kanilang kaisipan noon, sinabi ni Jesus na siya ay pinatatawad na sa kanilang kasalanan upang alisin din ang anumang mabibigat sa kanilang puso at isipan. Ang pagpapagaling na ito na dulot ng Panginoon ay hindi lamang pangkatawan ngunit pangkabuuan. Pinapalaya tayo ng Diyos sa anumang umaalipin sa ating katawan, lalung-lalo na sa puso at isipan. Buo ang pagpapagaling na may dulot na Kalayaan sa buong pagkatao natin. Ito ang ihinahandog sa atin ng Diyos sa sinumang naniniwala sa kanya.

Kahanga-hanga din ang mga kaibigan ng paralitiko na mga tumulong at gumawa ng paraan upang makamtan nila ang kalayaang ito dulot ng pagpapatawad. Hindi lamang ang paralitiko ang napagaling ngunit pati sila rin sa sugat ng kanilang mga kaluluwang dulot ng kasalanan.

Ganito rin iyon, kung tayo mismo ang lalapit o kaya naman kung tayo ay tumulong ay mababahagian tayo ng grasya ng Diyos sa ating tinutulungan. Mas marami tayong natutulungan ay hindi natin alam na natutulungan din natin ang ating sarili. Sa paggawa natin ng paraan upang malapit ang ating mga mahal sa buhay, kakilala o maging kaaway papunta sa Diyos, tayo rin ay nailalapit ang ating mga sarili sa Panginoon.

Pasalamatan natin ang mga taong nag-akay sa atin sa Diyos at mga taong gumawa ng paraan tungo sa mabuti kasama natin o para sa atin. Tayo rin nawa ay maging daan ng pagpapagaling, pagpapatawad at pagpapalaya na ito ng Diyos dahil ito ang pinakakailangan ngayon ng mundong sugatan at ipit sa masasama at kasalanan. Amen. +

Panalangin: Mag-alay ng personal na panalangin para sa isang minamahal, kaanak, o maging kaaway na gusto nating maibalik sa Diyos.

Manalangin tayo: Panginoon, kaawaan mo kami at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hilumin mo kami at ang lahat sa amin lalung-lalo na ang mga taong may lubos na kailangan sa iyo. Maria at Jose, ipanalangin ninyo po kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.