Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay Dahil sa Pagmamahal”

Mayo 14, 2020. Kapistahan ni Apostol San Matias.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 15-17. 20-26
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may sandaa’t dalawampung kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, “Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa Kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Hesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod.

“Ngayon, nasusulat sa Aklat ng mga Awit, ‘Ang tirahan niya’y tuluyang layuan, at huwag nang tirhan ninuman. ‘Nasusulat din, ‘Gampanan ng iba ang kanyang tungkulin.’

“Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Hesus. Kailangang ito’y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Hesus, mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit.” Pumili sila ng dalawang lalaki: Si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Justo. At sila’y nanalangin: “Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya’y tumungo sa lugar na marapat sa kanya.” Nagpalabunutan sila, at si Matias ang nakuha; siya ang nadagdag sa labing-isang apostol.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

MABUTING BALITA
Juan 15, 9-17
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayun din naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.

“Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin; ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo’y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayun, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ni Apostol San Matias! Isa sa labingdalawa at naging kapalit ni Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus.

Maraming beses nating narinig ang salitang “pag-ibig” o “love” sa wikang Ingles mula mismo sa Panginoon ngayon. Marahil isa ito sa mga salita rin na maraming beses nating naririnig o sinasabi sa ating mahal sa buhay. Ngunit ito rin ay isa sa mga madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Ang pag-ibig na tinutukoy ni Jesus ay may kasamang kamatayan. Hindi naman lahat ng kamatayan ay pisikal, bagamat may mga martir na nagbuwis ng buhay alang alang sa pananampalataya gaya ni Jesus. Subalit maaring espiritwal ang pagkamatay. Pagkamatay sa sariling kagustuhan, sa sariling pangangailangan o kung ano pa man.

Ang pag-ibig nang tunay ay mahirap at masakit sapagkat kinakailangan nito ng sakripisyo at pag-aalay ng sarili. Upang mahalin ang kapwa, kailangang bigyan sila ng kailangan lalo ang mga mahihirap. Para magawa natin ito, kailangan nating matutong magtipid o magbigay mula sa ating sarili. Hindi ito madali at ganito nga ang pag-ibig. Sa mga magulang na lang at sa anak, paano nagbago ang buhay ng mga may anak? May kasabihan ngang “isusubo na lang, bibigay pa sa anak”. Kung ganito rin katindi ang pagmamahal natin sa kapwa, mas gaganda sana ang mundo at kakaunti ang mga maghihirap at magugutom. Mas pupunuin din tayo ng Diyos ng Kanyang grasya dahill ginagawa natin ang Kanyang mga sinabi. Ito ang sinasabi na pag-ibig ng Diyos.

Pinili ni Jesus na mamatay upang magkabuhay tayong lahat. Pasalamatan natin Siya at papurihan dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Nawa ay tularan natin Siya kasama ng kanyang mga alagad na lumakad din sa landas na nilakaran Niya. Ito rin nawang landas ng pag-ibig ni Jesus ang ating tahakin sa ating buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.