Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay ng Bukas-Palad”

 

 

 

Hunyo 6, 2020. Sabado ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Timoteo 4, 1-8
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Hesus na hahatol sa mga buhay at mga patay: alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi; hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral; sa halip, susundin nila ang kanilang hilig.

Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo.

Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Mabuting Balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin, bilang tagapaglingkod ng Diyos.
Ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa Araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli
niyang pagparito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 70, 8-9. 14-15ab. 16-17. 22
Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

MABUTING BALITA
Marcos 12, 38-44
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang pagtuturo, “Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad nang may mahahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila’y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaing balo, at ang sinasangkala’y ang pagdarasal nang mahaba! Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila!”

Umupo si Hesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo, at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaing balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog nang higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba’y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat!
Sadyang magkaiba ang paningin ng Diyos at paningin ng mundo. Siguro kung tayo ang nakakita ng malalaking donasyon, sasabihin natin, “Wow! Ang laki at ang yaman niya” o kaya “Galante!”. Bukod dito, maraming mga taong nag-aakalang kapag magbibigay ay dapat malaking halaga lang. Dahil wala raw itong saysay kung maliit lamang.

Lahat po ito ay paningin ng tao lamang at hindi ng Diyos. Paano tumingin ang Panginoon? Hindi sa kung gaano kalaki o kaliit ang pera, kung hindi sa intensyon ng nagbibigay. Kaya hindi rin ibig sabihin nito na ang lahat ng nagbibigay ng barya o kusing ay pupurihin ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating bawat kakayanan. At sinasabi Niyang dapat tayong magbigay ayon sa ating kakayanan. Matapos nito, bakit naman ito ipagyayabang o ipangangalandakan sa iba? Maliit man ito o malaki? Sapagkat, wala sa mga ito ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang alam nating nagbibigay tayo mula sa kaibuturan ng puso. Nagbibigay tayo dahil sa ating kabutihan. Nagbibigay tayo dahil alam nating ang mga biyaya natin ay bigay ng Panginoon at dapat lang na magbalik tayo sa Kanya bilang alay. Hindi man lahat, ngunit bahagi nito na ating makakayanan.

Marami sa atin ang sobra lang ang binibigay. O kaya yung hindi kailangang mamiso ang ibinibigay sa simbahan. Maraming rason ang tao – kaysa mayaman na raw ang simbahan, kaysa maraming gastusin sa bahay, o kaya sasabihin pa ng iba “hindi naman mahalaga ang pagtulong na ito, marami namang ibang nagdodonate”. Lahat din po ito ay hindi totoo. Tandaan nawa natin na bagamat mukhang magaganda ang ating mga simbahan, maraming binabayaran ito para i-maintain at marami rin pong gastos. Yung mga kanya-kanyang bahay nga natin, ang hirap bayaran ng bills at panay reklamo ng ilan kapag dumarating ang singilan, paano pa kaya ang kuryente, tubig, bayad sa tauhan, atbp. ng mga simbahan na higit na mas malaki kaysa sa isang bahay natin? Bukod pa rito, maraming tinutulungan ang Simbahan na mga mahihirap at hindi ito natitigil.

Hindi naman kasi kailangang ipangalandakan pa para makita. Kailangan lamang natin maniwala at buksan ang mata natin sa mga tunay na nangyayari. Kasi ‘pag puro ang sarili natin ang iniisip, madalas iyon ay nakabubulag. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pananagutan sa Diyos. Isa sa pagiging marka ng totoong Kristiyano ay ang pagiging “generous”. Yung kayang magbigay ng walang hinihinging kapalit sa kahit anong paraan. Hindi nag-aalangang magbigay kung kinakailangan at hindi bilang nang bilang ng kanyang binibigay.
Kapag inuuna natin ang Diyos sa ating isip, ito ay nakakapagpalaya. Dito rin magmumula ang marami pang grasya na darating sa ating buhay. Hindi po sa swerte dahil wala pong ganun. Hindi po iyon paniniwalang Katoliko. Wala po tayong ibang inaasahan at pinagmumulan ng mga biyaya at pagpapala kung hindi ang Panginoon lamang.

Sa pagsabi naman na maraming gastusin sa bahay, hindi naman kailangang magbigay ng malaki. Kahit maliit ito sa iyong paningin, malaki at mahalaga ito sa paningin ng Diyos kung ito’y inialay mo nang may pagmamahal at malinis na intensyon. Alam ba natin na ang susi sa pagdami ng ating biyaya ay ang pagbibigay? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng biyaya. Kaya kung nakikita Niyang bukas ang ating palad sa pagbibigay natin sa Kanya at sa kapwa, lalo Niya itong pupunuan dahil alam Niyang sumusunod tayo sa Kanya sa paggamit ng mga biyayang binigay Niya sa atin. Kaya ang tunay na mayaman ay wala sa mata ng tao kung hindi sa mata ng Diyos.

Magbigay man nang mabigay kahit simple lang ang ating buhay, may gantimpala na dito sa lupa, may gantimpala pa sa langit. Ngunit ang mga taong nagdadamot sa Diyos at sa kapwa ay lalong mapupuno ng alalahanin sa kanilang mga buhay. Sapagkat isinasara nila ang kanilang sarili. Kapag sarado ang ating palad, mahirap din itong malagyan ng Panginoon. Kung ito ay bukas para sa Diyos at sa kapwa ay madali itong mabigyan ng grasya ng Panginoon na Siya naman Niyang kalooban. Nawa ay gaya ng balong ito ay magbigay din tayo sa Diyos at sa kapwa nang bukal sa puso at mula sa mabuti at malinis na kalooban. Nang tayo’y mas pagpalain pa ng Panginoon dito at hanggang sa kabilang buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret De Jesus

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.