Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay ng Lahat”

 

 

Nobyembre 25, 2019. Lunes ng Ika-34 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Daniel 1, 1-6. 8-20
Ang simula ng aklat ni propeta Daniel

Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joaquim sa Juda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joaquim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang diyus-diyusan sa Babilonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayaman.

Iniutos ng hari kay Aspenaz, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Caldeo. Iniutos ng hari na sila’y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael, at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Juda.

Ngunit ipinasiya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa Kautusan. Kaya, ipinakiusap niya kay Aspenaz na huwag silang pakanin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya’y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, “Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako’y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw.”

Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay sa nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, “Subukin ninyo kami sa loob ng sampung araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta.”

At sinubok nga sila sa loob ng sampung araw. Nang sila’y pagparisin pagkaraan ng sampung araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya, gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari.

Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaran ng tatlong taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenaz ay iniharap niya kay Haring Nabucodnosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Danila, Ananias, Misael at Azarias. Kaya, sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56
Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

MABUTING BALITA
Lucas 21, 1-4
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nang tumingin si Hesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaing balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog nang higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat!

Minsan ang ating mata ay mapanghusga. Akala natin sa isang iglap ay alam na natin ang katotohanan. Madali tayong humanga sa bagay na nakikita ng mga mata subalit ang kayamanang espiritwal ay hindi nakikita sa ganitong paraan. Ngunit sa kalooban ng puso.

Ganito tumingin si Jesus sa bawat isa sa atin. Higit niyang kinalugdan ang balo na naghulog ng maliit na pera sa mata ng iba. Subalit sa mata ng Diyos ito ay napakalki dahil ibinigay na niya sa Panginoon ang lahat ng mayroon siya, ang abot ng kanyang makakaya.

Tayo ba ay nakakapagbigay ng lahat lahat natin sa Panginoon? Hindi man pera ngunit talento, oras, abilidad, serbisyo at iba pa? Maliit man ito sa iyong paningin o paningin ng iba, ito ay napakalaki sa Panginoon kung ibibigay ng buong pagmamahal sa Kanya.

Nawa ang ating buong kakayanan at lakas ang maging basehan ng pagbibigay natin sa Diyos at sa tao. Sapagkat, higit na mas mapagbigay ang Panginoon kaysa sa pagbibigay natin sa Kanya. Ang balo na ito ay gagantihan ng Panginoon nang sobra sobra higit pa sa kanyang nakita o naranasan sa mundo dahil wala siyang ipinagdamot sa Panginoon. Nawa tayo rin gaya ng Mahal na Birheng Maria ay magbigay ng todo todo sa Panginoon mula sa pusong nagmamahal sa Kanya. Ibinigay ni Jesus ang lahat lahat sa atin para sa ating kaligtasan at kapakanan. Upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ano naman ang ating igaganti sa Kanya?

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca A. Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.