Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay ng Sarili sa Diyos”

Oktubre 4, 2019. Paggunita kay San Francisco de Asis. Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Baruc 1, 15-22
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Baruc

Matuwid ang Panginoon naming Diyos. Ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon – kaming mga taga-Juda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno – pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Egipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami.

Kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Egipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod nami’y ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga diyus-diyusan at gumawa kami ng kinasuklaman ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 1-2. 3. 5. 8. 9
Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

MABUTING BALITA
Lucas 10, 13-16
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon sinabi ni Hesus, “Kawawa ka, Corazon! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, disin sana’y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila’y nagsisisi. Sa Araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum,
Ibig mong mataas hanggang sa langit?
Ibabagsak ka sa Hades!

“Ang nakikinig sa inyo’y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo’y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwilsa nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Francisco ng Asisi! Isang napakababang loob na nagtaguyod ng “Franciscan Order” o kilala sa tawag na mga Pransiskano. Siya ay namuhay at nagmahal nang lubos sa buhay ng paghihirap. Ngunit hindi ibig sabihin ng paghihirap ay pagkalungkot sapagkat ipinapahayag niya sa kanyang buhay na dito siya naging masaya. Sa kanyang pagiging dukha, siya ay pinakamasaya at pinakamalaya. Walang bigat ng mga alalahanin sa makamundong bagay o hangarin ng yaman o dangal na nagpapabigat ng kalooban. Kung hindi, magaan ang pusong walang laman kung hindi ang Panginoon. Napakaganda ngunit hindi ito madali. Sapagkat likas sa atin ang makasarili, may mga kanya-kanyang hangarin, may ambisyon at pangarap sa buhay. Likas sa tao ang di pagkagusto sa paghihirap.

Kaya nga sa ating Ebanghelyo ngayong araw ay sinasabihan ni Jesus ang mga pinaghimalaan niya bilang mga “kawawa!”. Sapagkat napakaraming ibinigay na grasya at kababalaghan ang Diyos sa kanila subalit hindi sila nagbago. Minsan kapag tayo ay tumatanggap ng kasiyahan at tagumpay, tayo ay namimihasa o makakalimot sa Diyos. Nangyayari ito kung hindi mababa ang ating loob at kung hindi natin nakita na Diyos mismo ang gumagalaw sa bawat yugto ng ating buhay.

Kaya naman si San Francisco ay kuntento na sa mga nilikha ng Diyos. Kaya siya ang patron din ng kalikasan.

Ang kanyang ligaya ay ang maglingkod sa Diyos, purihin ang Diyos lalo sa pamamagitan ng Kanyang mga akda at tiisin ang lahat ng paghihirap alang alang sa kalooban ng Panginoon.

Ang mga buhay ng mga banal ang dapat nating sundan ang yapak patungo kay Jesus. Ano ang ating isang bagay na maaring gawin upang ipakita ang kabutihan sa kapwa? Piliin sana natin ang gawain na hindi maibabalik sa atin. Upang maranasan natin kung paano gumanti ang Diyos. Siksik, liglig at umaapaw hanggang kabilang buhay.
Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.