Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay ng Sarili”

Setyembre 28, 2019. Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama. Sabado ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Zacarias 2, 5-9. 14-15a
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias

Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, “Saan kayo pupunta?”
“Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem,” sagot niya.
Walang anu-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, “Dali ka! Sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papaderan pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem, at ang kaningningan niya’y lulukob sa buong lungsod.”

Sinabi pa ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.”
Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa kanya.
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13
Tugon: Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

MABUTING BALITA
Lucas 9, 43b-45
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Hesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Tandaan ninyo itong sasabihin ko: ipagkakanulo ang Anak ng Tao.” Ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang sabado po sa ating lahat!
Ngayon po ay Kapistahan ng kauna-unang Pilipinong santo at martir na si San Lorenzo Ruiz. Isang malaking biyaya at karangalan na binigay ng Diyos sa atin ang santo na ito upang tularan ng ating sambayanan. Isang simpleng mamamayan, sakristan at tagapaglingkod ng Simbahan. Naglakbay siya patungo sa Japan noon si San Lorenzo kasama ang ilang mg prayle at doon nga pinagmalupitan hanggang kamatayan ng mga hapon na galit at nagsususpetsya sa mga banyaga. Kaya naman kahit na ipinapatanggi ang kanilang pananampalataya kapalit ng buhay ay hindi ito ginawa. Sa halip ay pinili ang kamatayan alang-alang sa katapatan sa Panginoon.

Pagnilayan natin ito bilang mga Pilipino. Sinabi ni Jesus ngayon sa ating Ebanghelyo na may pagkakapareho doon sa kahapon “Tandaan ninyo itong sasabihin ko: ipagkakanulo ang Anak ng Tao.” Ibig sabihin ay kailangang magdusa ni Jesus at mamatay mula sa pagkakanulo na ito. Upang tayo ay iligtas mula sa ating mga kasalanan. Sa ganitong paraan na ngayon ay tinutuligsa ang ating Simbahan, ano ang naitutulong natin? May puso pa ba tayong naghihinagpis kasama ng pagdurusa ng Simbahan sa pag-atake sa atin? May pakialam pa ba tayo kahit kaunti? Ni hindi pa nga tayo umabot sa puntong magbubuwis tayo ng buhay upang ipagtanggol ang ating pananampalataya.

Kung inaatake ang inyong mga bahay, hindi ba’t gagawin ninyo ang lahat upang ipagtanggol ito at gawing ligtas? Paano naman kung ang Simbahan na tahanan nating lahat at tahanan ng Diyos ang pinapasok ng mga magnanakaw at manunuligsa? Titingin na lamang ba tayo?

Talamak na ngayon mukha sa mukha ang mga tao at grupong isinusulong ang lahat ng taliwas sa pinaglalabanan ng Simbahan – diborsiyo, aborsyon at pakikipag-isa ng kaparehong kasarian. Lahat ng nakakasakit sa Diyos at pumapako sa Kanya sa Krus paulit-ulit. Anong ating gagawin? Manalangin tayo, humingi ng tawad at walang tigil na mag-alay ng sakripisyo upang mailigtas tayong lahat sa kapahamakan at magtuloy sa muling pagkabuhay kasama ni Jesus at kay Jesus na ating Panginoon at Diyos. Magsalita tayo at huwag matakot sapagkat malaki ang magiging gantimpala natin sa langit kung magsasalita at gagawa tayo para sa kapakanan ng Simbahan at ng kapwa tao sa Ngalan ng Panginoon. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen.

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.