Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay sa Diyos”

 

 

 

Nobyembre 23, 2020. Lunes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon.

or mass of St. Clement I, Pope and Martyr (Red)
or mass of St. Columban, Abbot

UNANG PAGBASA
Pahayag 14, 1-3. 4b-5
Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay tumingin, at naroon ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Sion, kasama ang sandaa’t apatnapu’t apat na libong tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Kordero at ang pangalan ng kanyang Ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig narinig ko’y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila’y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, at ng apat na nilalang na buhay, at ng dalawampu’t apat na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang sandaa’t apatnapu’t apat na libo na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa Kordero saanman siya magtungo. Sila’y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa Kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

MABUTING BALITA
Lucas 21, 1-4
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nang tumingin si Hesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaing balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog nang higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa lahat! Ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang ating ibinigay. Hindi dapat na magkumpara tayo ng ibinibigay natin sa ibinibigay ng iba. Ang pinakamahalaga ay ang pagbibigay ng bukal sa puso at ayon sa nakakaya. Gaya ng sa Ebanghelyo natin. Mas higit na malaki sa mata ng Diyos ang ibinigay ng babaeng balo. Kahit pa sa mata ng tao ito ay barya lamang o napakaliit. Alam ng Diyos na ibinigay Niya ang lahat. Ganoon din nawa ang gawin natin. Ang maging basehan nawa natin ay ang ating kakayanan. Huwag sukatin ang ibinigay bagkus ay magbigay tayo mula sa pagmamahal at malasakit sa kapwa. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.