Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay sa Minamahal”

Abril 6, 2020. Lunes Santo.
UNANG PAGBASA

Isaias 42, 1-7
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Ito ang lingkod ko na aking itataas,
na aking pinili at kinalulugdan;
ibubuhos ko sa kanya
ang aking Espiritu,
at sa mga bansa ay
Siya ang magpapairal ng katarungan.
Mahinahon at banayad kung siya’y magsalita,
ni hindi magtataas ng kanyang tinig.
Ang marupok na tambo’y hindi babaliin,
ilaw na aandap-andap di n’ya papatayin,
at ang katarungan ang paiiralin.
Di siya mawawalan ng pag-asa
ni masisiraan ng loob,
paghahariin niya ang katarungan sa daigdig.
Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik
na maghihintay sa kanyang mga tupa.

Ang Diyos ang lumikha’t nagladlad ng kalangitan,
lumikha ng lupa
at nagbigay-buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig,
at ngayon ang Panginoong Diyos
ay nagsabi sa kanyang lingkod,
“Akong Panginoon, tumawag sa iyo,
binigyan kita ng kapangyarihan
Upang pairalin ang katarungan sa daigdig.
Sa pamamagitan mo ay gagawa ako
ng pakikipagtipan sa lahat ng tao
at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa.
Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag
at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 2. 3. 13-14
Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

MABUTING BALITA
Juan 12, 1-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Anim na araw bago mag-Paskuwa, si Hesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan; naglingkod si Marta, at si Lazaro’y isa sa mga kasalo ni Hesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Hesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok. At humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Hesus, ay nagsabi, “Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa tatlong daang denaryo ang halaga niyan.” Hindi dahil sa siya’y may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya’y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Hesus, “Ano’t siya’y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panaho’y kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako’y hindi ninyo kasama sa habang panahon.”

Nabalitaan ng maraming Judio na si Hesus ay nasa Betania kaya’t pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya’t binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya’y maraming Judio ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

May mga tao talagang kagaya ni Judas. Kahit anong buti mo at kahit anong saya mo, hihilahin ka pababa. Mas may pakialam siya sa kanyang sarili. Ang mga ganitong tao ay hindi na dapat pinapapasok ang salita sa iyong puso dahil baka mapuno lang ito ng negatibo. Sa halip gaya ni San Juan Ebanghelista. Inintindi niya at nalaman niya bakit niya ito sinabi at hindi na inintindi. Gaya sa Ebanghelyo ngayon, napakaganda ng tagpo ni Jesus at Maria ng Betania. Inialay niya ang pinakamahal at pinakamabangong pabango para kay Jesus. Iilan ba sa atin ang nag-aalay ng “the best” para sa Diyos? O baka kahit magagandang alay ay hirap na hirap tayong ibigay sa kanya dahil sa iniisip natin ang ating sarili? 

Sana kagaya ni Maria, huwag tayong mag-atubili na mag-aksaya ng oras sa Diyos. Kahit ilang oras pa yan, kahit ilang dasal huwag nawa natin siyang pagdamutan. Dahil ang nagmamahal nang tunay ay hindi nagbibilang ng ibibigay sa minamahal. Nagbibigay siya ayon sa sinasabi ng puso. Hindi nagdadamot. Ngunit iniisip lamang na mapasaya ang minamahal. Magagawa ba natin ito kay Jesus? Maakay ba natin ang ating pamilya na sabay sabay tayong manampalataya at manalangin sa Kanya ngayong Semana Santa? O magkakanya-kanya lamang tayo? Kanya-kanyang hangarin ba at tila naka-“distance” maging kay Jesus? O gusto nating mas malapit tayo sa Kanya ngayon dahil marami namang oras?

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.