Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagdala Papunta kay Jesus”

Enero 17, 2020. Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Samuel 8, 4-7. 10-22a
Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, “Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo’y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti’y ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa.”

Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya’t dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, “Sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila.”

Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, “Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo: Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal; ang iba’y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba’y mangangabayo at ang iba nama’y lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba’y gagawin niyang pinuno para sa libu-libo at sa lima-limampu. Ang iba’y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga alila, babae’t lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo’y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili ngunit hindi niya kayo pakikinggan.”

Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, “Kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayun, matutulad kami sa ibang bansa pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway.” Ang lahat ng ito’y sinabi ni Samuel sa Panginoon.

Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, “Sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 16-17. 18-19
Tugon: Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

MABUTING BALITA
Marcos 2, 1-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, bumalik si Hesus sa Capernaum, at kumalat ang balitang siya’y nasa kanyang tahanan. Kaya’t nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Hesus, may idinating na isang paralitikong dala ng apat katao. Hindi nila ito mailapit kay Hesus dahil sa dami ng tao, kaya’t binakbak nila ang bubong sa tapat niya, at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Hesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, “Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo.” May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito: “Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan! Hindi ba’t Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?”

Talos ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t sinabi niya, “Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali: ang sabihin sa paralitiko, ‘Ipinatatawad na ang mga kasalanan mo,’ o ang sabihing, ‘Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan ay lumakad ka’? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang Anak ng Tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.” Sinabi niya sa paralitiko, “Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka!” Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila’y pawang nanggigilalas at nagpuri sa Diyos. “Hindi pa kami nakakikita ng ganito!” sabi nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa lahat! Nakapaganda ng Ebanghelyo ngayon dahil ang paralitiko ay hindi na kayang dalhin ang sarili niya sa Panginoon. Ngunit ang presensiya ng mga apat na kaibigan ay nakatulong sa kanya upang mapagaling siya at mapatawad sa kasalanan. Ngayon tayo rin ay mayroong responsibilidad sa ibang tao para sa kanilang pananampalataya. Tayo na nakakakita ng kanilang karamdaman at kailangan ay dapat dalhin sila sa Panginoon. Malaki ang papel natin sa pananampalataya sa tao. May ginagawa ba tayo para matulungan ang iba o mapalapit sila sa Panginoon? Kahit pagdarasal at pamamahagi ng Salita ng Diyos ay huwag tayo sumuko sa ibang tao.

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communicatons

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.