Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagdulog sa Diyos”

 

 

 

 

Hulyo 14, 2020. Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. O Paggunita kay San Camilo de Lellis, pari.

UNANG PAGBASA
Isaias 7, 1-9
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Nang kapanahunan ni Acaz, na anak ni Jotam at apo naman ni Uzias na hari ng Juda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Siria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Siria at ang Israel. Kaya’t ang hari, gayun din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animo’y mga punongkahoy na inuugoy ng hangin.

Sinabi ng Panginoon kay Isaias: “Isama mo ang iyong anak na si Sear-Jasub at salubungin ninyo si Acaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa Tipunan ng Tubig sa Itaas, sa daang patungo sa Bilaran ng Damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya: ‘Humanda ka! Pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na poot ni Rezin ng Siria at ng anak ni Remalias; ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas.’ Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Siria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi:

‘Lusubin natin ang Juda,
pasukuin natin at sakupin,
papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel.’
Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit.

Pagkat ang Siria’y mahina pa sa Damasco na punong-lungsod niya
at ang Damasco’y mas mahina kay Haring Rezin.
Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng animnapu’t limang araw.
Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong-lungsod,
at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka.
Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8
Ang D’yos ang s’yang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

MABUTING BALITA
Mateo 11, 20-24
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinumbatan ni Hesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan. “Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila’y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades! Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana’y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang Mapagpalang Martes sa ating lahat! Maligayang Kapistahan po ni San Camilo de Lellis, patron ng mga may sakit, doktor, nars, ospital at mga manggagawa para sa kalusugan. Nawa’y patuloy tayong manalangin para sa pagpapagaling ng mundo sa pamamagitan ng kanyang panalangin at ng lahat ng mga banal.

Ipinakita sa ating Ebanghelyo ngayon kung paanong sinermunan ni Jesus ang mga bayan kung saan nagsagawa Siya ng maraming mga himala. Bakit? Ang isa sa mga layunin ng mga himalang ito ay para magsisi ang mga tao at maniwala sa Ebanghelyo. Ang mga kamangha-manghang gawa ni Jesus ay tanda na ang Kaharian ng Diyos ay dumating na sa kanila. Gayunpaman, ang Kaharian ng Diyos ay hindi maaaring maghari sa kanila kung hindi nila ito tinatanggap.

Ang pagtanggap sa Kaharian at paghahari ng Diyos ay nangangahulugang pagsisisi ng mga tao. Nangangahulugan ito ng pagtalikod sa mga dati at makasalanang paraan upang sa wakas ay matanggap natin ang buhay na nais ng Diyos para sa atin. Kinakailangang iwanan natin ang ating dating sarili upang yakapin ang ating tunay na sarili sa Diyos. Nang sa gayo’y mabuhay tayo ayon sa pinakamainam at pinakamagandang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Naniniwala ba tayo dito? Nagagawa ba natin ito sa ating buhay? O kahit paano’y, nagsusumikap ba tayong gawin ito?

Simulan nating suriin ang ating sarili. Una, alalahanin mo ang maraming magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Alalahanin ang iyong mga naging karanasan, problema, at mga bagay o pagpapalang nakamit, nasaan ang Diyos doon? Kapag nakita mo ang Diyos doon ngayon, paano ka naman tumugon noon? Ano ang nangyari at ano ang naging epekto sa iyo? Ngayon na binabalikan mo ito, ano ang iyong bagong napag-alaman at napagtanto?
Minsan ay naipagsasawalang bahala natin ang kabutihan ng Diyos. Minsan, ang iba sa atin ay iniisip na ang ating mga nagawa, karangalan, at iba’t ibang mga nakamit ay dahil sa ating sariling galing, abilidad at talento, at hindi ng Diyos. Ito ay isa mga mukha ng tinatawag na “pride”.

Kaya naman, humiling tayo sa Diyos na bigyan tayo ng isang mapagpakumbabang puso. Isang dalisay na puso na makakakita sa Kanya sa ating buhay. Hindi iniaangat ang sarili ngunit hangad na maiangat ang Diyos sa kanyang buhay. Isang puso na nagpapasalamat at pumupuri sa Diyos sa lahat ng oras. Yung laging handang magbago at magsisi para sa kabutihan at para sa Diyos. Pagnilayan natin ang mga tagpo sa ating buhay at hanapin ang Diyos doon. Tuwing tayo ay tumitingin at nagninilay muli sa ating nakaraan, mas malalim ang kahulugan na ipinapakita nito sa atin. Ito ay upang malaman natin ang disenyo ng Diyos at kung paano Siya gumagana sa ating buhay mula noon hanggang ngayon. Pagkatapos nito ay makasusulong naman tayo sa ating buhay nang lakas loob dahil alam natin na ang Diyos ay sumasaatin magpakailanman. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.