Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahanda sa Buhay na Walang Hanggan”

 

Nobyembre 26, 2019. Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Daniel 2, 31-45
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodnosor, “Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib ay mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito’y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak, at ginto; anupat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagfsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig.

“Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip, at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop, at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian ngunit mahina kaysa sa inyo.

Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso, at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito: mahahati ang kaharian ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito’y pinaghalong bakal at luwad: Magiging makapangyarihan ang kaharian ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa; ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ninuman.

Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Anupat hindi na makababangon ang iyon kahit kailan. Ang katulad nito’y yaong tipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak, at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 57. 58. 59. 60. 61
Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman.

MABUTING BALITA
Lucas 21, 5-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo – ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato.”

Tinanong nila si Hesus, “Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito’y magaganap na?”

Sumagot siya, “Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman! Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ‘Ako ang Mesias!’ at, ‘Dumating na ang panahon!’ Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas.” At sinabi pa niya, “Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba’t ibang dako. May lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat!
Ang muling pagdating ni Cristo ay tiyak. Ngunit ang panahon ay hindi sigurado. Kaya nga habang may panahon pa – buhay man tayo o patay ay kailangan nating maghanda. Unang una, kailangan sa espiritwal na bagay. Ang mga tao ngayon ay magaling maghanda sa kaarawan, binyag, kasal at ano pa mang handaan. Subalit sa espiritwal, paano tayo naghahanda?

Kailan ang ating huling kumpisal? Nakakapagkumpisal ba tayo tuwing may mabigat sa atin at may nagawa tayong kasalanan? Sinisikap ba natin na maging banal at lumago sa pagpapasensiya, pag-unawa, pagpapatawad at pagmamahal kahit sa hindi natin kaanak?

Wala tayong dapat ikatakot kung handa tayo. Napakaraming nangyayari sa bansa ngayon at sa buong daigdig, may tiwala ba tayo sa Panginoon? O nanghihina na ang ating pananampalataya? Sumasabay ba tayong ipanalangin ang lahat ng taong apektado ng kasamaan, sakuna atbp o patuloy pa rin tayo sa mga pinagkakaabalahan sa sariling buhay?

Ano ang gagawin natin at magiging paghuhusga sa atin pagdating ng panahon? Sa kamatayan man o sa wakas ng panahon, paano kaya tayo huhusgahan ng Panginoon? Suriin natin ang sarili nang maituwid natin ang mga pagkakamali at pagkululang habang may oras pa.

May panahon pa tayo habang nababasa ang mga ito. Gumawa ng mabuti. Magsisi sa kasalanan, magpatawad upang tayo ay patawarin. Ito ang ugali ng taong alam na ang bawat bagay ay lilipas at hindi natin alam kung kailan.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.