Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahanda sa Pagdating ng Panginoon”

Oktubre 22, 2019. Martes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala.

Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigitan ng kagandang-loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao – si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isang tao – si Adan – naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamahitan din ng isang tao – si Hesukristo – higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalang-sala: sila’y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon.
Kaya’t kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayun din naman, marami ang pawawalang-sala sa pagsunod ng isang tao.

Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang-loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayun din naman maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang-sala upang kamtan ang buhay na walang hanggang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17
Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 35-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hatinggabi o madaling-araw siya dumating.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa inyong lahat! Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin at Diyos din ang tanging makakabawi nito. Kung gayon, anong ating gagawin sa ating buhay?

Ngayon ay pinapayuhan tayo ni Jesus na maging alerto. Maging handa nawa tayo sa Kanyang pagdating buhay man tayo o patay. Ang Kanyang pagbabalik ay hindi natin alam kung kailan. Kung sa henerasyon na ito o sa mga susunod pa. Subalit alam nating ang kamatayan ay naririyan lang. At matapos noon ay haharap tayo kay Jesus bilang Hukom natin. Tatanungin niya tayo kung anong ginawa natin. Kung gumawa ba tayo ng mabuti sa abot ng ating makakaya. Kung sumunod ba tayo sa Kanyang utos na mahalin siya higit sa lahat at ang kapwa gaya ng sarili. Bawat gawa at bawat salita natin ay hahatulan. Kaya naman ang ating paghahanda ay espiritwal. Kumusta ba ang relasyon natin sa Panginoon? Handa na ba tayo? Kung hindi, ano ang naging sentro ng buhay ko liban sa Diyos?

May panahon pa upang ayusin natin ang ating buhay. Habang may panahon tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Patuloy nating payamanin ang ating pananampalataya sa gitna ng hamon sa buhay. Alagaan natin ang ating pananalig hanggang sa huli at gumawa ng mabuti. Ito ang ating paghahanda sa gitna ng ating mga ginagawa sa buhay at iba’t ibang papel na ginagampanan, maging sentro nawa natin ang Panginoon. Maging Siya ang sinusunod natin sa lahat ng bagay at paglingkuran sa ating buhay. Matuto din nawa tayo magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Magbawas ng luho para mas makapagbigay pa. Magtiis nang kaunti kahit minsan sa pagkain para makapagbigay sa ilan. Ito ang daan ng kabanalan na ating paghahandaan hanggang sa oras na makakaharap natin ang Panginoon mukha sa mukha.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.