Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahanda sa Pagdating ni Cristo”


Photo Credits: BabylonBee

Disyembre 15, 2018. Ikalawang Linggo ng Adbiyento.

Salmo 80: Akitin mo poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Unang Pagbasa: Sirach 48:1-4, 9-11

Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy,
parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita.
Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan,
pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang nangamatay.

Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan,
at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy.
Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias!
Sino ang makakatulad sa mga ginawa mo?

Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipu-ipo,
lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy.
Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon,
upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw;
para pagkasunduin ang mga magulang at mga anak,
at muling tipunin ang mga lipi ng Israel.

Mapapalad ang mga makakakita sa iyo
at ang mga namatay na umiibig,
sapagkat kami rin ay tiyak na mabubuhay.

Ebanghelyo: Mateo 17:9a, 10-13
Habang sila’y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, “Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nasaksihan hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao.

Tinanong siya ng mga alagad, “Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng Kautusan na dapat munang dumating si Elias?”

Sumagot siya, “Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias ngunit hindi siya kinilala ng mga tao, at ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya’t tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang Anak ng Tao.” Naunawaan ng mga alagad na si Juan na Tagapagbautismo ang tinutukoy niya.

Pagninilay:

Si Elias ay isa sa pinakadakilang propeta ng Diyos sa Lumang Tipan. Noong mga panahong ang Israel ay lugmok sa pagsamba sa diyus-diyusan, siya na lamang ang natitirang matapat na tapaghatid ng mensahe ng Diyos. Hinamon niya ang lahat na makipagtagisan ng galing sa pamamagitan ng pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos ng Israel at sa diyos na tinutukoy ng mga ibang tumalikod kay Yahweh.

Napagtagumpayan niya itong lahat sa pamamagitan ng pagbaba ng apoy sa handog na ipinakita niya sa lahat. Nagliyab ang kanyang handog sa gitna ng lahat sa pamamagitan ng panalangin kay Yahweh, bagamat binuhusan niya ang handog ng tubig sa harapan ng mata ng tao. Marami pa siyang ginawang kababalaghan ngunit iisa lamang ang pakay ng lahat ng ito. Hindi ang mamangha ang mga tao sa propeta na ginagamit na instrumento ng Panginoon. Kung hindi, upang makita ng tao ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at nang sila’y magbalik-loob sa Kanya at sumampalataya.

Ang propeta ay mga tagapag-hatid ng mensahe ng Panginoon. Sinasabi ng ilan na si Elias ay bumalik sa pamamagitan ni San Juan Bautista. Noong mga nakaraang ebanghelyo ay palagi siyang nababanggit pa rin at hanggang ngayon upang idiin at ipaalala sa atin ang pinakamahalagang mensahe sa lahat bago ang pagdating ng Panginoon – pagsisisi, paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan at pagbabalik-loob. Sumisigaw si Juan Baustista at ang lahat ng propeta ng Diyos “Magsisi! Talikuran ang mga kasalanan!” o sa Ingles ay napakasimpleng salita “Repent!”

Habang palapit nang palapit ang pasko, mas paingay nang paingay ang ating paligid. Ngunit alalahanin nating ang unang pasko’y wala ang lahat ng ito. Aniya sa isang kanta ang unang pasko ay “Silent Night”. Tanungin ang sarili, paano tayo magkakaroon ng “Silent Night”? Isang tahimik na sandali, gabi o araw kung saan ang ating puso ay bukas na bukas sa ating Panginoon. Walang bahid ng sama ng loob kung hindi pagpapatawad.

Kung hindi ngayon, kailan natin ito gagawin?

Sana sa mga susunod na araw, maggawa nating maglaan ng oras para sa Diyos upang manahimik at magbalik-tanaw sa mga nangyari sa atin sa nakaraang taon.

1) Magpasalamat sa Diyos. Alalahanin natin ang mga biyaya natin nung mga nakaraan. Lahat ng alam natin at hindi natin alam. Pasalamatan natin ang Diyos ng buong puso at umasa tayong sa mga darating na panahon ay hindi siya magsasawang tulungan tayo at pagalingin sa ating mga karamdaman.

2) Magsisi sa ating mga kasalanan. May mga kagalit ka ba o kasamaan ng loob? Bagamat ang pagpapatawad ay isang proseso at may ibang bagay na hindi pa agad-agad maibabalik sa dati, malalaman nating tayo ay nakapagpatawad kung naipapanalangin natin ang mga taong nakasamaan natin ng loob para sa kanilang kapakanan. Ipanalangin natin sila. Ilapit natin sila sa Tabernakulo at patawarin natin sa harapan ng altar.

3) Purihin ang Diyos sa lahat ng pangyayari. Mga maganda man o hindi, sana ay makita natin ang kanyang pagpapala. Ano ba ang mahalaga sa buhay? Hindi ba’t anuman ang mangyari, hindi niya tayo pinabayaan?

Maniwala tayong kahit ang mga hindi magandang bagay ay kayang gawing bago ng Panginoon at magiging masaya at mabuti pa rin ang lahat ng bagay kung tayo’y magtitiwala sa kanya.

Patuloy tayong manalangin at ihandog nawa natina ng ating puso bilang maging sabsaban ng Panginoon. Amen. +

Panalangin: Diyos Ama, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Patawarin ninyo po kami at hinihingi po naming ang inyong tulong upang maging kaaya-aya sa inyo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.