Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahanda sa Wakas”

Nobyembre 26, 2020. Huwebes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Pahayag 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos-lakas siyang sumigaw: “Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonia! Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu, at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon.”

Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animo’y malaking gilingan. Ubos-lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay-wika, “Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonia, at hindi na siya makikitang muli! Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga mang-aawit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta, at trompeta! Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain, at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan! Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan; hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mangangalakal, dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam.”

Pagkatapos nito, narinig ko ang wari’y pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito, “Purihin ang Panginoon! Ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos! Matuwid at tama ang kanyang hatol! Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon!” Muli silang umawit, “Purihin ang Panginoon!”
At sinabi sa akin ng anghel, “Isulat mo ito: Mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng Kordero.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 4. 5
Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!
Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.
Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.
Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.
Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang,
umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal,
purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!
Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.
Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.
Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.

ALELUYA
Lucas 21, 28
Aleluya! Aleluya!
Naririto, malapit na
ang kaligtasang pag-asa
upang ating matamasa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 20-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea, at umalis ng lungsod ang mga naroon; huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran. Sapagkat ito ang ‘Mga Araw ng Pagpaparusa,’ bilang katuparan ng mga nasasaad sa Kasulatan. Kawawa ang nagdadalantao at nagpapasuso sa mga araw na iyon! Sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito, at ang poot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak, at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga Hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito.

“Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao’y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan; sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang Anak ng Tao’y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Papalapit na nga ang katapusan. Tuwing may katapusan ay mayroon ding simula ulit. Minsan upang malaman natin kung paano magsisimula ay dapat ay malaman natin kung ano ang gusto nating kahinatnan. Ano ba? Ano ba ang gusto natin sa mundo na ito? Inilalarawan ang pagwawakas ng mundo kung saan babalik si Jesus sa lupa. Hindi tulad ng dati bilang sanggol. Subalit bilang ang pinakamapangyarihang Diyos. Punung puno ng luwalhati. Isipin natin, ano kaya ang gagawin o sasabihin natin kung makaharap natin ang Diyos ngayon?

Ano ang gusto nating gawin para makapaghanda sa oras na iyon? Iyon ang dapat nating gawin gaya ng paghahanda natin sa pagdating ni Cristo. Maglinis ng bakuran. Magbalik-tanaw at magsisi. Magpatawad at humingi ng tawad. Sapagkat pagkatapos ng dilim at delubyo ay laging may pagliligtas. May hangganan ang lahat ng paghihirap kung mananatili tayo sa Panginoon hanggang huli. Makakasama din natin Siya sa Kanyang luwalhati. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.