Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahanda sa Wakas”

 

 

 

Nobyembre 24, 2020. Paggunita kay San Andres Dung Lac, Pari at Martir at mga Kasama, mga Martir.
Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Pahayag 14, 14-19
Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay tumingin, at nakita ko ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang nilikhang animo’y tao, may koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit.
Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap, “Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na; hinog na ang anihin sa lupa.” Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit, at nagapas ang anihin sa lupa.
At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit; may hawak din siyang matalas na karit.

Lumabas mula sa dambana amg isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, “Gamitin mo na ang iyong karit, at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na!” Kaya’t ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas, at inihagis sa pisaan, na siyang matinding poot ng Diyos.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 10. 11-12. 13
Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.
“Panginoo’y siyang hari,” sa daigdig ay sabihin,
“Sanlibuta’y matatag na, kahit ito ay ugain;
sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin.”
Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.
Lupa’t langit ay magsaya, umugong ang kalaliman,
lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang.
Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw,
pati mga punongkahoy sa galak ay mag-awitan.
Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.
Ang Poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal,
paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay.
Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

ALELUYA
Pahayag 2, 10k
Aleluya! Aleluya!
Manatili kang matapat
hanggang iyong kamatayan
pagkat buhay, aking bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 5-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo – ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato.”
Tinanong nila si Hesus, “Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito’y magaganap na?”

Sumagot siya, “Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman! Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ‘Ako ang Mesias!’ at, ‘Dumating na ang panahon!’ Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas.” At sinabi pa niya, “Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba’t ibang dako. May lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po nila San Andres Dung Lac, Pari at Martir at mga Kasama, mga Martir! Marami sa ngayon ang nagsasabi na nahulaan na nila ang mga bagay na nangyayari ngayon. Maraming nagsasabi na alam nila ang mangyayari sa kinabukasan. May mga tinatawag na “fortune teller”, “fengshui master”, o kahit mga bulaang propeta na naglipana kung saan. Subalit ang pagiging totoo ng kanilang sinasabi ay hindi nasusukat sa galing nila magsalita. O sa dami ng kanilang mga taga-sunod. Naniniwala ba kayo agad-agad? Bilang mga Katoliko dapat tayong magsuri muna. Ang pinapaniwalaan nating katotohanan ay ang katotohanan na pinaniniwalaan din ng Simbahan. Hindi maaring taliwas dito.

Ang mga paniniwalang nabanggit na taliwas sa Simbahan ay hindi kailanman magiging totoo, kahit pa ito ay mukhang kapanipaniwala sa umpisa. Sapagkat ang ating Simbahan lamang ang binigyan ng awtoridad sa pamamagitan ni San Pedro, unang santo papa at mula sa mga apostol kung saan ang mga nagtutuloy magpasahanggang ngayon ay ang mga obispo.

Ang mahalaga ay hindi ang laging malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang dapat nating gawin ay ang maging handa sa anumang maaring mangyari. Magtiwala sa Diyos at magdasal. Sapagkat hindi rin natin alam ang wakas ng ating buhay. Maging handa tayo sa anumang oras. Maging wais at gawin ang tama at nararapat habang may panahon pa. Nawa ay makapaghanda tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.