Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahari ng Diyos”

 

 

Nobyembre 14, 2019. Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Karunungan 7, 22 – 8, 1
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Ang diwa ng Karunungan ay matalino at banal.
Iisa ang kanyang kalikasan ngunit napagkikilala sa maraming paraan.
Siya’y dalisay at walang katawang materyal, at malayang magparoo’t parito;
malinis, nagtitiwala at si maaaring mapinsala;
maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig.
Ang Karunungan ay mapagkawanggawa, mabait,
matatag, tiyak, hindi nababalisa,
makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay.
Ang Karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay.

Pagkat ang Karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin,
at dahil sa kanyang kadalisayan, siya’y laganap sa lahat ng bagay.
Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos,
maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian.
Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya.
Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag,
salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos.

Bagamat nag-iisa ang Karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay,
at bagaman siya’y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay.
Sa lahat ng salinlahi, siya’y lumalagay sa mga banal,
at ang mga ito’y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos
nang higit pa sa mga taong nawiwili sa Karunungan.
Ang Karunungan ay mas maganda kaysa araw,
higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag.
Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim,
ngunit ang Karunungan ay si nalulupig ng masama kailanman.
Ang lakas niya’y abot sa lahat ng sulok ng daigdig.
At maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175
Tugon: Walang hanggan, Poong Diyos, Salita mong tumutubos.

MABUTING BALITA
Lucas 17, 20-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, si Hesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, “Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo’y nagsimula nang maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa kanya.”

At sinabi niya sa mga alagad, “Darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw na Anak ng Tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, ‘Naroon siya!’ o, ‘Narini siya!’ Huwag kayong pumunta upang siya’y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao’y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap, at itakwil ng mga tao sa ngayon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat!

Ang Kaharian ng Diyos ay nasaan ba? Ito ang tanong ng mga Pariseo. Ang mga kaharian dito sa lupa ay mayroong hangganan. May nakikitang teritoryo sa mapa at kung anu-ano pang detalye ng pagkakakilanlan. Ngunit hindi ganito ang Kaharian ng Panginoon. Wala itong limitasyon. Lahat ay pag-aari Niya bagamat sa lahat ay ang tao ang makakapili kung gusto siyang pagharian ng Diyos o hindi. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ng ating puso at buhay. Nasa loob ng mga nananalig sa Kanya ang Kanyang Kaharian.

Paano mo masasabing pinagharian ka ng Diyos? Masasabi mo ito kung Siya na ang nasusunod sa buhay mo. Paghaharian ka ng Panginoon kung hahayaan mo siya na gumalaw sa buhay mo. Kung nananalig kang Siya ay Hari sa lahat at hari ng iyong buhay. Maaring alam nating hari nga Jesus. Ngunit sa buhay mo, ikaw naman nasusunod. O kaya nanay mo o kaya asawa mo. Liban sa Diyos. Kung ganito ay hindi rin naman totoong Siya ang Hari mo kung hindi ang iyong sarili, ibang tao at sa iba naman ay maaring kasalanan o bisyo nila. Pagnilayan mo kung ano ang iyong dapat gawin o dapat na bitiwan sa buhay upang maghari ang Diyos sa iyo nang tunay at buo?

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca Maria Margarita D.J.
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.