Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghihirap ni Jesus”

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghihirap ni Jesus”

Agosto 20, 2019. Paggunita kay San Bernardo, Abad at Pantas ng Simbahan. Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 84, 9. 11-12. 13-14
Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

UNANG PAGBASA
Mga Hukom 6,11-24a
Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom

Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng encina ni Joas na kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gedeon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggiik at baka siya makita ng mga Madianita.
Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, “Sumasaiyo ang Panginoon, matapang na bayani.”

Sumagot si Gedeon, “Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasaamin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon, tulad noong ialis niya sa Egipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kuwento nila sa amin? Kami’y pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madianitan ito?”

Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel.”
Sumagot si Gedeon, “Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin.”
Sinabi sa kanya Panginoon, “Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madianitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao.”

Sumagot si Gedeon, “Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugud-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog.”
“Hihintayin kita,” sagot ng Panginoon.
Lumakad na nga si Gedeon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong encina. Sinabi sa kanya ng anghel, “Ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay.

Pagkatapos, busan mo ng sabaw.” Gayun nga ang ginawa ni Gedeon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog. At biglang nawala ang anghel.
Noon naniwala si Gedeon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinalibutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, “Diyos ko, nakita ko nang mukhaan ang anghel ng Panginoon!”

Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, “Huwag kang matakot. Hindi ka maaano.”
At si Gedeon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang Ang Panginoon ay Kapayapaan, Panginoon — Salom.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 19, 23-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos! At sinasabi ko rin sa inyo: madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman.” Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya’t naitanong nila. “Kung gayun, sino po ang maliligtas?” Tinitigan sila ni Hesus at sinabi, “Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.”
At nagsalita si Pedro, “Tingnan po ninyo: iniwan namin ang lahat at kami’y sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?”

Sinabi sa kanila ni Hesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang Anak ng Tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa labindalawang trono upang hukuman ang labindalawang lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo, at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli, at maraming huli na magiging una.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Hindi imposibleng mapabilang sa Kaharian ng Diyos. Ngunit ito’y mahirap at nangangailangan ng sakripisyo. Anong sakripisyo? Tayo bilang mga Kristiyano ay naniniwala sa buhay na walang hanggan. Nananalig tayo na ang buhay natin ay hindi natatapos dito sa lupa. Sa gayunding paraan ang ating tunay na kayamanan ay hindi naririto ngunit nasa langit. Dahil naroroon sa piling ng Diyos ang ating tunay at permanenteng tahanan. Bagamat hindi ito nakikita ng hubad na mata ay nadarama ito ng ating pusong payapa sa Diyos anuman ang mangyari sa ating buhay.

Paano naman tayo magkakaroon ng kayamanan sa langit? Gaya ng Ebanghelyo kahapon, magkakaroon tayo nito kung gagamitin natin ang mga ibinigay sa atin ng Panginoon sa mabuti. Marami namang mga santo at ang mga banal na ipinanganak na dugong bughaw at mayayaman ngunit kung titingnan ang kanilang buhay, hindi sila nagpakasasa sa yaman. Bagkus, ginamit nila ang lahat ng kanilang yaman upang ang iba ay makakain at makapagpuri din sa Panginoon. Ibinenta nila ang mga ari-arian at ipinamahagi ang mga ito sa mga dukha. Nag-ayuno sila at hindi nagpakasarap sa pagkain upang makibahagi sa pagpapakasakit ni Cristo. Kaya naman kahit sila ay mayayaman, sila ay naging dukha sa lupa at ipinagpalit ang yaman dito para sa yamang tunay sa langit. Kabilang dito sina Santo Francisco ng Assisi, Santa Clara ng Assisi, Santa Francisca ng Roma at marami pang iba. Tulad ni Jesus, bagamat sila ay mayayaman ay piniling maging mahirap upang maiangat ang iba. Kuntento na sila sa simpleng pamumuhay upang anumang sobra sa kanilang pera na matitipid ay maipamamahagi nila sa iba.

Hindi rin naman talagang kailangan maging sobrang yaman tayo bago tumulong. Halimbawa ang isang isang daang piso gustong ipambili ng milk tea o mamahaling kape sa starbucks ay maaring isakripisyo at itulong sa susunod na makikitang pulubi. Kung ito ay magagawa natin ng madalas, tayo ay magkakaroon ng yaman sa langit. Ang sakripisyo na ito ay sakripisyo para kay Cristo sapagkat siya ay nananahan sa lahat ng mahihirap. Kung tayo ay tunay na nagmamahal, magiging madali ang sakripisyo na ito at makakamit natin ang buhay na walang hanggan.

Amen. +

Pagnilayan po natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.