Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghilom ng mga Sugat sa Diyos”

Photo Credit: johnwong69.blogspot.ca

 

Enero 11, 2019. Biyernes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. 

Salmo 147: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. 

Unang Pagbasa: 1 Juan 5:5-13

Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Anak ng Diyos.

Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan.

Tatlo ang nagpapatotoo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo; at ang tatlong ito ay nagkakaisa.

Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos, at ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang Anak. Ang sinumang sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sinumang hindi sumampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang Anak.

At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito’y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Ang sinumang pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan.

Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.

Ebanghelyo: Lucas 5:12-16

Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatirapa ito at nakiusap, “Panginoon, kung nais po ninyo, ako’y inyong mapapagaling at magagawang malinis.”

Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, “Nais kong gumaling ka at luminis!” At noon di’y nawala ang kanyang ketong.

Pinagbilinan siya ni Jesus, “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog ayon sa iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na ikaw nga’y magaling na.”

Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya’t dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit.

Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin.

Pagninilay:

Natunghayan ulit natin ngayon ang kahalagahan ng panalangin sa pamamagitan ng ehemplo mismo ni Jesus. Bago siya gumawa ng kalooban ng Diyos para sa mga tao ay nagdarasal siya. Kapag natapos na rin ang lahat ay magdarasal pa rin siya. Isa itong pang-araw araw na gawain na dapat nating simulang gawin ngayong bagong
taon.

Ang ketongin na humiling kay Jesus ay nagbitaw din ng isang magandang panalangin. “Kung nais po ninyo…” sabi niya kay Jesus. Ibig sabihin may pagpapaubaya sa Diyos kasama ang kanyang dasal. May tiwala siyang gagawin ng Diyos ang pinakamainam at nararapat sa kanyang kondisyon. Hindi ba’t isa din itong bagay na dapat din nating isama sa ating mga dasal? Ang pagsasabi sa Diyos ng ating gustong mangyari ngunit ang pagpapaubaya sa kanya ng talagang magandang planong ayon sa kanyang kalooban? Isuko natin sa Panginoon ang lahat ng mabibigat na ating nararamdaman. Lahat ng ating inaalala at hindi kayang gawin.

Ilan sa atin ang kayang ibaba ang sarili nang ganito sa Panginoon? Ilang beses ba nating pinipilit ang ating gusto sa ating Diyos at marami nga sa atin ang nagtatampo at nadidismaya agad kapag hindi naibigay ang hiling sa Panginoon? Hindi isang salamangkero ang ating Diyos, hindi rin siya isang alipin ng ating mga kagustuhang dapat sumusunod sa ating nais. Tayo ang dapat sumunod sa kanya na Hari ng mga Hari. Magagawa natin ito sa pagaamin ng ating kapalaluan at mga kahinaan. Hindi sa pagmamataas at pagmamagaling ng sinuman. Sa kababaang loob lamang tayo magiging malakas sa ating buhay. Dito lamang natin mararanasan ang tunay na ginhawa sa ating buhay.

Tulad ng ketongin na ito, na ni hindi natin alam kung gaano katagal naghintay upang gumaling sa kanyang karamdaman. Ngunit ito’y dumating sa isang iglap – ang kanyang inaasam-asam. Kayang gawin ng Diyos anuman ang nais niya sa isang iglap kung gugustuhin. Ang papel natin ay manalangin, humiling at maghintay nang may tiwala sa kanya. Tulad ng ketonging napagaling ni Jesus ay marapat lamang tayo din ay manatiling matatag sa ating pananampalataya anuman ang ating hirap na dinaranas ngayon. Alam nating darating ang araw ng ating pag-galing. Sisikat muli ang araw kahit gaano man kahaba ang gabi.

Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Jesus, patawarin mo ako sa aking pagmamataas sa iyo. Tulungan mo ako, sa pamamagitan ng iyong Espiritu kung paano manalangin at idulot ang lahat ng pangangailangan ko sa iyo. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.