Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghuhusga ng Diyos”

Oktubre 26, 2019. Sabado ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 8, 1-11
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Hesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritung nagbibigay-buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng Kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo’y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng Kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espirituwal. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos, at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos.

Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo’y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang-sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23. 1-2. 3-4ab. 5-6

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

MABUTING BALITA
Lucas 13, 1-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Hesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito’y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, “Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayun ang sinapit nila? Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labingwalong namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe – sa akala ba ninyo’y higit silang makasalanan sa Jerusalem? Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat.”

Sinasabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito: “May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya’t sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, ‘Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na! Nakasisikip lang iyan!’ Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, ‘Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti; ngunit kung hindi, putulin na natin!’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat!

Ang nagtatanim ay parang si Jesus. Napakahaba ng Kanyang pasensiya sa atin. Bilang pinamataas na pari ay hinihintay Niya tayong magbago. Sa mga Altar natin sa Simbahan ay lagi siyang naghihintay na manalangin tayo sa Kanya at ipinapanalangin din Niya tayo sa Ama. Ang Ama naman ang may-ari ng taniman. Gaya ng pag-aari Niya sa buong langit at mundo kasama ng lahat ng naririto. Balang araw, tayo ay Kanyang huhusgahan sa kamatayan man o sa muling pagbabalik at sa parehong okasyon. Kaya husgahan natin ang ating sarili sa kung ano tayo talaga at sa relasyon natin sa Diyos. Hindi sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon kung masama man o mabuti. Pati sa ibang tao na nagtatamasa ng kayamanan o kasadlakan. Hindi dahil may mga masasamang nangyayari o problema sila ay makasalanan na. Bawat isa sa atin ay tatanggap ng paghuhusga na mula sa Panginoon. Ito ang ating paghahandaan. Pinauulanan niya ng mabubuting bagay at mga pagsubok hindi lamang ang mga mabubuti kung hindi ang masasama. Ang mga masasama ay paparusahan. Ang mga mabubuti at nagpupursigi hanggang dulo na gumawa ng mabuti ay may gantimpala. Ang mga walang ginagawa o kulang ang ginagawa ay mayroon ding sariling pupuntahan. Sapagkat Siya ay Diyos ng pagkakataon.

Nagbibigay Siya lagi ng oras at pagkakataon sa atin habang naririto pa sa mundo. Ngunit gaya ng sabi sa Ebanghelyo ito rin ay may hangganan. Natatapos din ang ating buhay kaya kailangan din nating magbantay. Gawin na natin lahat ngayon ang makakaya upang maglingkod sa Panginoon.
Anu-ano ang mga ibinigay sa iyo ng Panginoon? Mula sa mga bagay na pampisikal, materyal, abilidad, talino at espiritwal, lahat ng iyan ay ibinigay dahil mayroong pakay para sa ibang tao. Paano mo mapaglilingkuran ang Panginoon sa abot ng iyong makakaya gamit ang lahat ng ito? Hindi ito binibigay sa iyo upang sarilinin. Hinihintay tayo ng Panginoon upang tayo’y magbunga. Upang mailabas natin ang tunay nating pagkatao at abilidad sa ibang tao ayon sa Kanyang kalooban at ayon sa pagkakalikha Niya sa atin.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.