Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghuhusga ng Kapwa”

 

 

 

 

Hulyo 17, 2020. Biyernes ng Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Isaias 38, 1-6. 21-22. 7-8
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Noong mga araw na iyon, nagkasakit nang malubha si Ezequias, kaya siya’y dinalaw ni Isaias na anak ni Amoz. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon: “Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling.” Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin! “O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan.

Naglingkod ako sa iyo nang tapat at ang ginawa ko’y pawang nakalulugod sa iyong paningin.” Pagkatapos, nanangis siya nang malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya, “Sabihin mo kay Ezequias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David: ‘Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin; kaya labinlimang taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito’y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa harii ng Asiria.’”

Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezequias; gumaling naman ito. At itinanong ni Ezequias, “Ano ang magiging palatandaan na ako’y maaari nang umakyat sa Templo?”
“Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutupdin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Acaz ay pababalikin niya ng sampung guhit.” At gayun nga ang nangyari.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Isaias 38, 10. 11. 12abkd. 16
Buhay ko’y ‘yong iniligtas, pag-iral ko’y walang wakas.

MABUTING BALITA
Mateo 12, 1-8
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, isang Araw ng Pamamahinga, naparaan si Hesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad kaya’t nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, “Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung Araw ng Pamamahinga.” Sumagot si Hesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama.

Labag sa Kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa Kautusan ni Moises na tuwig Araw ng Pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunma’y hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, ‘ Habag ang ibig ko, hindi hain.’ Sapagkat ang Araw ng Pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang Mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Marami sa atin ang mabilis na humatol at manghusga ng kapwa, subalit mabagal sa pagbibigay ng awa at pagmamalasakit sa kapwa. Ngunit ang Panginoon ay kabaligtaran nito. Siya ay mabagal sa galit at madaling maawa sa atin. Sa unang pagbasa, makikita natin kung paano nakiusap sa Diyos si Ezequias para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay dininig siya ng Panginoon at agad na dinagdagan ng 15 taon ang kanyang buhay. Bagaman marami ang kanyang mga kasalanan, ang Panginoon ay nahabag sa kanya. Sa mga salita ng Diyos ay naisulat “Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin: kaya labinlimang taon ka pang mabubuhay.”

Hindi ba tayo tumatanggap ng parehong awa at pabor mula sa Diyos? Na kahit na ang ating mga kasalanan ay marami at paulit-ulit ay lagi pa rin Siyang handang patawarin at tanggapin tayo. Hindi ba natin dapat tularan ang Panginoong Diyos sa Kanyang awa at habag para sa atin? Hindi ba’t parehas din ang ating responsibilidad sa iba?

Pagnilayan kung paano natin tinitingnan ang kapwa natin. Gaano kabilis ang paghatol natin sa kanilang mga kilos? Gaano kabilis ang paghatol natin sa kanila, kahit na sa ating isipan? Anong mga uri ng mga hindi magagandang isip at salita ang nagmumula sa atin laban sa ating mga kapatid? Ganito natin dapat suriin ang ating sarili batay sa Ebanghelyo ngayon.

Tandaan na hindi tayo ang gumagawa ng batas. Ang Diyos ang Siyang gumagawa at may hawak nito. Samakatuwid, wala tayong karapatang humatol sa iba. Tanging ang Diyos ang may karapatang humatol sa mga tao ngunit Siya ay puno ng awa sa iba. Ang Kanyang awa ang namamayani kaysa sa paghatol. Binibigyan Niya tayo ng mga pagkakataon upang tayo ay tumalikod sa ating dating daan at bumalik sa Diyos. Itinutuwid Niya tayo at ginagabayan tungo sa katotohanan ngunit hindi tayo hinahatulan agad ng Diyos.

Pagnilayan din natin ang ilang mga punto sa ating buhay kung saan kumilos tayo gaya ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo na ito naman ay masahol pa sa mga pulis ang pakikitungo kay Jesus at sa Kanyang mga alagad. Pinapanood nila ang bawat hakbang ng Panginoon at naghihintay kung kailan Siya magkakamali. Nag-aabang sila kung kailan masasabi nila ang mga bagay na masasama tungkol sa Kanya upang maipahiya ang Panginoon. Hindi nila naiintindihan ang diwa ng batas at nakikita ang lahat sa itim at puti lamang. Kung ang isang tao ay hindi pumasa sa kanilang sariling mga pamantayan, hindi sila mahalaga at sila ay kasuklam-suklam. Kaya para sa kanila ay karapat-dapat lamang sila sa mga salitang masasakit mula sa kanila. Ginagawa nila ito dahil sa kanilang mapagmataas at inggit na puso.

Kaya dapat din nating suriin ang ating sarili sa bawat iniisip natin – palaging tanungin ang iyong sarili, ano ang nararamdaman mo? Bakit ganito ang pakiramdam mo? Ano ang ugat niyon? Hilingin natin sa Panginoon na linisin ang anumang bakas ng ugaling Pariseo sa atin. Mapagpakumbaba tayong isuko ang ating sarili sa Panginoon. Kung hindi tayo maghuhusga ay hindi tayo huhusgahan. Hindi tayo hahatol ay hindi tayo hahatulan at kung magpakita tayo ng awa, papakitaan tayo ng awa. Nasa atin ang desiyon na pumili. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Basahin ang English Version: https://www.dcfvanguards.com/

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.