Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Anak ng Diyos”

Setyembre 30, 2019. Paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng Simbahan. Lunes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Zacarias 8, 1-8
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

Sinabi sa akin ng Panginoon, “Ganito ang sabihin mo: Sabik na sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang poot ko’y nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito’y tatawaging Lungsod ng Katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging Banal na Bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae’t lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plasa at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari.

Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila’y mananatiling tapat sa aming tipanan.”
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23
Tugon: Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

ALELUYA
Marcos 10, 45
Aleluya! Aleluya!
Anak ng Tao’y dumating
upang sarili’y ihain;
Lingkod, Manunubos natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 46-50
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nagtalu-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, “Ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila.”

Sinabi ni Juan, “Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya’y hindi natin kasamahan.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Huwag ninyo siyang pagbawalan; sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat! Paano ba maging tulad ng isang bata? Ano ba ang maaring tularan sa mga bata? Samantalang maraming nakakapansin na ang mga bata ay wala pa sa wastong pag-iisip katulad ng mga matatanda at makukulit pa nga raw ang iba. Ano ba ang mabuting nakita ni Jesus sa mga bata upang tularan natin?

Bukas ay kapistahan ng isang sikat na santo si Sta. Teresita ng Lisieux. Siya ang nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang buhay ng “little way” at para sa kanya ay isa siyang maliit na bulaklak na bahagi ng malawak na hardin ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay ganito rin dapat ang iniisip. Gusto ba nating mapunta sa langit? Gusto ba nating maging dakila at banal? Kung gayon, kailangan nating makita ang ating pagkamaliit sa malawak na mundo na ito. At kailangan nating makita na ang Diyos ay napakalaki at napakalawak higit sa ating lahat subalit ang pinipili niyang instrumento ay ang mga nagpapakababa sa Kanya.

Kung magpapakababa tayo sa Panginoon at dedepende sa kanya gaya ng pagdepende ng isang bata sa kanyang magulang, saka lamang tayo magiging handa sa isang malaki at mahalagang misyon. Sapagkat kung matibay na ang ugnayan natin sa Diyos gaya ng pagtitiwala ng isang bata sa kanyang magulang, hinding hindi tayo magagapi ng anumang kasamaan, kasalanan, takot, duda at pag-aalala. Hindi mauubos ang ating lakas sapagkat ang paghuhugutan natin ay ang Panginoong Diyos. Nagtitiwala ka ba ss Diyos gaya ng pagtitiwala ng isang bata sa kanyang magulang?

Ang bata ay madali ring magbigay at magpatawad. Madaling tumanggap ng kapwa dahil busilak ang puso. Tayo kaya, makakaya ba nating maging tulad ng isang bata? O tila nanigas na ang puso at naging mapagmalaki dahil malaki na tayoo at alam na natin lahat? Tandaan nating laging mas may nakatataas at nakakaangat sa atin walang iba kung hindi ang Diyos. Tumalima tayo sa kanya bawat hakbang at sa lahat ng oras. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.