Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Dakila ng Isang Bata”

Agosto 13, 2019. Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Deuteronomio 32, 3-4a. 7. 8. 9 at 12
Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos.

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 31, 1-8
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, “Ako’y sandaa’t dalawampung taon na ngayon at hindi na ako makagawa, tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Jordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Josue. Pupuksain ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasainyo ang lupain nila, tulad ng ginawa niya sa mg aharing Amorreo na sina Sehon at Og, at sa kani-kanilang kaharian. Sila’y ipabibihag niya sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo.

Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila pagkat sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan.”
Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi ang ganito: “Magpakalakas ka at magpakatatag pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Ang Panginoon ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya pababayaan, kaya’t huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 1-5. 10. 12-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.

Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo: sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.
Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon/ Hindi kaya niya iiwan ang siyamnapu’t siyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo: kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyamnapu’t siyam na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ano ang kaibahan ng matanda sa bata? Sa ugali at hindi lamang sa pisikal na anyo o numero ang basehan ng edad. Bagamat hindi lahat ay ganito, ang ugaling pang matanda ay kadalasang ganito: mahilig sila magsabi na alam nila ang lahat. Kapag inisip nilang dahil mas maraming taon sila nanatili ay mas alam nila ang bagay sa mundo, ganito ang nagiging kaisipan. Sinasabi nilang sila nakakaalam ng maraming bagay at sila lamang ang susundin. Ito ang ugaling pangmatanda. Ano naman kadalasan ang ugaling pambata?

Madalas ay alam nilang hindi nila alam ang maraming bagay. Panay tanong at puro tanong sa mga nakakatanda sa kanila. Laging humihingi ng gabay at permiso. Madali rin silang magpatawad at makalimot upang magsimula muli.

Ano sa tingin ninyo ang mas mainam? Ang maging tila isang matanda o tila isang bata?
Marahil kung binasa talaga natin ang Ebanghelyo gamit ang puso ay alam na natin ang sagot – ang pagiging bata o tulad ng isang bata ang pinakamainam sa Diyos. Sinabi ni Jesus na ang mga taong ganito ang pinakadakila sa langit. Ngayon, paano ba tayo magiging tulad ng isang bata? Isa sa mga pinakakilalang santo na may ganitong katuruan ay si Sta. Teresita ng Lisieux o si St. Therese of the Child Jesus na nagturo ng “Little Way”. Bawat maliit na bagay ay dapat ialay sa Panginoon at ialay nang buong pagmamahal at kababaang loob. Kahit pa simpleng pagpupulot ng kalat o pagtahimik kapag may umaaway at nangungutya sa atin.

Ito ang pinakamahahalaga sa Diyos basta inialay nang buong pagmamahal at puso. Kumpara mo ito sa paggawa ng maraming bagay at pagbibigay ng malalaking donasyon nang hindi naman nagsisisi sa kasalanan at hindi gumagawa ng matuwid. Ang maliit na bagay na ginawa nang masaya, buong puso at pagmamahal pa rin ang panalo sa puso ng Panginoon. Pagmamahal na kalakip at hindi kung gaano kagarbo ang tinitingnan ng Diyos.

Kaya nga mayroon tayong tinatawag na mga “young at heart”. Wala naman talaga ito sa bilang ng edad at sa tagal ng buhay sa mundo. Ang mahalaga ay kung ano ka sa sarili mo at ang mga paniniwala mo.
Gusto mo bang bumata at tunay na bumata? Huwag tayong maging isip na matanda na tila alam ang lahat o subukin mang kontrolin ang mga bagay dahil hindi po tayo ang Diyos na may hawak ng lahat ng ito. Higit sa lahat ng mga kagandang-loob at asal, pinakakaaya-aya sa Panginoon ang pagiging mababa ang loob o “humble”. Gaya ng isang bata na alam niyang siya ay maliit at mayroong mas malaki sa kanya – ang Diyos.

Tanggapin natin ang Diyos bilang Ama at alalahanin natin siya sa lahat ng bagay. Huwag nating kayanin ang lahat. Sa halip ay aminin natin ang kahinaan at pagkakamali natin sa Diyos gaya ng isang paslit sa kanyang minamahal na magulang. Kapag naggawa natin ito at nayakap, higit na mas marami tayong magagawa at matutulungan sapagkat Diyos mismo ang ating Pastol at hindi ang sarili natin na mabilis manghina at mapagod. Sikapin nating maging tulad ng isang bata, mababa at bukas sa Diyos Ama.

Nang sa gayon, tayo ay maging dakila rin sa kaharian ng Diyos gaya ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.