Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Isa Tulad ng Bata”

Photo Credit: indulgy.com

 

Pebrero 26, 2019. Martes. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 37: Sarili’y sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. 

Unang Pagbasa: Sirac 2:1-11

Anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag, huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian.

Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa kanya, upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo, tiisin mo ang kabiguan kahit ano ang mangyari.

Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng paghamak. Magtiwala ka at tutulungan ka niya, mamuhay ka sa katuwiran at umasa sa kanya.

Kayong may paggalang sa Panginoon, maghintay kayo ng kanyang habag; huwag kayong lalayo sa kanya nang hindi kayo mapahamak.

Kayong may paggalang sa Panginoon, magtiwala kayo sa kanya, at siguradong tatanggap kayo ng gantimpala.

Kayong lahat na may paggalang sa Panginoon, umasa kayo sa kanyang pagpapala. Asahan ninyo ang kanyang pagkahabag at kagalakang walang hanggan.

Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno:
May nagtiwala ba sa Panginoon at nabigo?
May nanatili bang naglilingkod sa kanya na kanyang pinabayaan?
May tumawag ba sa kanya na hindi niya dininig?

Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon,
pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan at inililigtas sa kagipitan.

Ebanghelyo: Marcos 9:30-37

Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan, dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo sa mga tao at papatayin, ngunit siya’y mabubuhay muli pagkatapos ng tatlong araw.

Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi, at natatakot din naman silang magtanong sa kanya.

Dumating sila sa Capernaum. Nang sila’y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, “Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?” Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila’y kung sino sa kanila ang pinakadakila.

Naupo si Jesus, tinawag ang Labindalawa at sinabi sa kanila, “Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat, at maging lingkod ng lahat.”

Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad,

“Ang sinumang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin; at ang sinumang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap kundi pati na rin ang nagsugo sa akin.”

Pagninilay:

Ang pagyayabang at pagtataas ng sarili ay madalas walang naidudulot na maganda para sa ibang tao. Hindi tayo nalalapit nito sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa kung hindi sa sarili lamang. Bakit?

Hindi naman ito ang buong katotohanan, na “tayo’y mga magagaling”? Ang buong realidad ay lahat ng mayroon tayo, lahat ng ating mga mabubuting gawa, katangian at mga biyayang natatanggap ay galing sa Diyos. Wala tayong magagawa nang tayo lamang.

Kaya naman noong nagtatalo ang mga apostoles kung sino ang pinakamagaling sa kanila, sinabihan sila ni Jesus na maging tulad ng isang bata. Ang isang bata ay hindi nagmamalaki. Alam niya na ang lahat ay nakadepende sa kanyang magulang – kahit ang kanyang kinakain at mga gustong bilhin na laruan. Lahat ng ito’y hinihingi sa magulang.

Tayo ay kaninong anak ba talaga? Hindi ba’t sa Diyos? Kaya marapat lamang na tumalima tayo sa kanya sa lahat ng ating kagustuhan at pangangailangan.

Nakalulungkot na marami sa mga nagsasabing nagmamahal sa Diyos ay wala sa puso dahil ang totoong minamahal ay ang nakukuha sa Diyos. Sa ginhawa lang, ngunit kapag mahirap na ay nagrereklamo, nanghihina ang loob at tatalikod na sa Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, kahit kailan ay hindi tumalikod sa atin.

Tandaan natin, kahit sa mga apostoles ay paulit-ulit na sinabi ni Jesus na siya ay sasapit ng matitinding parusa. Hindi ito agad naintindihan ng apostoles dahil nakatuon ang kanilang puso’t isip sa mga himala ni Jesus at ang mainit na pagtanggap ng tao sa Kanya. Hindi pa nila alam noon ang kahalagahan ng pagdurusa at ang kaligtasang nagmumula dito. Bahagi ng ating pagiging Kristiyano. Tulad ng nabanggit sa unang pagbasa.

Ang mga paghihirap, sakripisyo at pagsubok na ito ay alang-alang sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Para sa pamamagitan ng pakikibahagi sa kanyang Krus ay makasama rin Niya tayo sa Kanyang pagkabuhay. Kung walang krus at kamatayan, wala rin muling pagkabuhay.

Hindi maaring sa ginhawa lamang tayo. Dahil kung tayo’y tunay na nagmamahal, hindi ba’t kapag siya’y nasasaktan at nalulumbay ay mas dadamayan pa natin siya? Ganoon din tayo sa ating Panginoon na ating sasamahan mula sa hirap ngayon at hanggang dulo.

Sa lahat ng oras at panahon hilingin nating bigyan Niya tayo ng lakas at grasya upang manatili sa Kanya. Ito’y nagmumula lamang sa isang pusong tunay na mababa ang loob at nakadepende ang lahat sa Panginoon. Gaya nga ng isang bata may busilak at banayad na puso at damdamin.

Ano ang iyong kailangang bitawan at baguhin sa sarili upang mas maging bata sa paningin ng Diyos?

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.