Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Mababa ang Loob”

Hunyo 17, 2020. Miyerkules sa ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Hari 2, 1. 6-14
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Dumating ang oras na si Elias ay kailangan nang kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal.
Pagdating nila sa Jerico, sinabi ni Elias kay Eliseo, “Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan.”
Ngunit sinabi niya, “Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo.” At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila’y tumigil sa tabi ng Ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig ay sila’y tumawid.
Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, “Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin.”

Sumagot si Eliseo, “Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan.”
Sinabi ni Elias, “Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo.” Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang anu-ano’y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipu-ipo.

Ito’y kitang-kita ni Eliseo, kaya’t napasigaw siya: “Ama ko! Ama ko! Lakas at pag-asa ng Israel!” At nawala sa paningin niya si Elias.
Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng Ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, “Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?” Nahawi ang tubig at siya’y tumawid.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 30, 20, 21. 24
Tugon: Magpakatatag ang tanang may tiwala sa Maykapal.

MABUTING BALITA
Mateo 6, 1-6. 16-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit.

“Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin nang patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang-daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila’y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakaaalam nito. Siya, na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Sa ating Ebanghelyo po ngayon ay tinuturuan tayo ng Panginoon na maging “humble” o mapagkumbaba sa lahat ng ating gagawin. May isang paniniwala ang tao na taliwas dito at ang tawag dito ay “entitlement”. Kapag inisip na natin kung ano ang karapat-dapat sa atin, doon tayo magiging mas mapagmataas. “Dapat ganito..dapat ganyan..” “Dapat purihin ako at makita ng tao na ganito ako”. Kahit minsan hindi man natin sabihin yan ng malakas. Ngunit madaling nakikita yan ng Panginoon.

Sa kilos pa lamang ng tao, nalalaman na iyan. Kung tayo’y may busilak na pusong magsilbi sa tao at sa Panginoon, bakit hindi tayo makuntento sa nakatago at hindi nakikita? Kung ang intensyon natin may halong kagustuhan para sa sarili, sinasabi ni Jesus na balewala ito. Kapag niloob nating makita, makilala, at mapuri sa mga ginagawa natin para sa Kanya, para na rin natin itong ginawa para sa ating sarili.

Tingnan ninyo na lamang ang mga pulitiko, hindi ko nilalahat. Ngunit may mga ilan na kinagagalitan ng mga mamayang nag-iisip sapagkat alam nilang kaya gustong ibandera ang mukha doon ay para sila ang makilala at papurihan. Muli, hindi ko nilalahat. Kaya nga ganoon na lamang ang pagpaparangal sa isang alkalde na ayaw mailagay ang kanyang pangalan sa mga proyekto mula maliit hanggang malaki. Dahil sinasabi niyang totoo naman na sa mamamayan iyon nanggaling – sa pagbabayad nila ng buwis. Ito ang ehemplo ng “humility” yung sa totoo lamang. Walang halong pagkukunwari at hindi tinatangkang kunin ang kredito sa mga bagay na ginawa niya. Kahit pa siya ang may tunay na may gawa noon bilang alkalde, sapagkat alam niyang ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin at iyon ang nararapat.

Ngayon naman bilang mga ordinaryong mamamayan, paano natin ito magagawa?

Unang una, kailangan nating manatili sa katotohanan. Ang katotohanan ay si Jesus. Walang pagbabalat-kayo o anumang kadiliman sa Kanya. Walang kala-kalahati o “semi”, dapat buong liwanag at katotohanan. Ang katotohanan ay ito: lahat ng mayroon tayo – biyaya, katangian, grasya at iba pa maging ang ating sarili ay galing sa Panginoon. Walang ibang karapat-dapat pagsilbihan kung hindi Siya lamang. Kung ang mga hari at lider sa bansa ay pinagsisilbihan at nirerespeto ng lahat, paano pa kaya ang Panginoong ating Diyos?

Kung ganoon, ano ba ang mayroon tayo na hindi natin natanggap mula sa Diyos? At kung natanggap naman natin ito, hindi ba’t nararapat lamang ibalik sa Kanya at pasalamatan Siya? Ito po ay ating obligasyon. Kung makagawa man tayo ng mabuti sa iba alang-alang sa Diyos, hindi ba’t nararapat lamang iyon dahil Diyos naman ang may dulot ng lahat ng mayroon tayo? Mula pa sa Genesis, tayo ay itinalaga bilang mga “stewards” o mga tagapangalaga. Hindi tayo ang tunay na may-ari ng mayroon tayo. Lahat ng papuri ay dapat sa Panginoon na May-likha ng lahat. sa gayon, ay mas pagpapalain pa tayo ng Panginoon.

Pansinsin ninyo ang mga santo, maging si Maria na ating ina, wala ni isang salita ng pagyayabang o pag-aangat ng kanilang sarili. Ang mga gawa nila mismo ang nagsasabi na sila’y galing sa Diyos. Ang ibang tao ang nagpapatunay sa kanila. Sapagkat kung sarili lang din ang pumupuri at nagpapatunay sa sarili, ano ang saysay noon?

Kaya kung gusto nating tunay na maging kapuri-puri sa mata ng Diyos at ng tao, matuto tayong kalimutan ang sarili. Matuto tayong makunteto sa likuran gaya ni San Jose at ni San Juan Bautista na bagamat napalaki ng mga papel na ginagampanan ay kuntento doon sa tahimik at sa ilang. Ni hindi ninais na iangat ang sarili subalit siguradong ang puwesto nila ngayon sa langit ay mataas at katangi-tangi.

Lakipan natin ng tunay na pag-ibig ang bawat ginagawa natin. Ang tunay na pag-ibig ay mababa ang loob. Hindi mayabang ni mapagmataas man. (1 Corinto 13:1-8). Hindi niya iniisip ang sarili, subalit ang mga ginagawa niya ay palabas papunta sa minamahal. Nagbibigay siya ng sarili nang walang hinahangad na kapalit. Kahit pa may “thank you” o wala ay ayos lang. Ang mahalaga ay nagawa mo kung ano ang dapat mong gawin na nararapat lamang ibigay sa Panginoon na Siyang nakakakita ng lahat. Sa Kanya ang lahat ng papuri at parangal ngayon at magpakailanman. Amen. +
Pagnilayan natin ito at pakatandaan.
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Please like, follow and share! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.