Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Matapang”

Agosto 29, 2020. Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, martir

UNANG PAGBASA
Jeremias 1, 17-19
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, “Magpakatatag ka; humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias! Ang bawat isa sa lupaing ito — ang mga hari ng Juda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan — ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal, o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17
Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

MABUTING BALITA
Marcos 6, 17-29
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaing ito’y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, “Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid.” Kaya’t si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito’y taong matuwid at banal, kaya’t ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito.

Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya’t sinabi ng hari sa dalaga, “Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo.” At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, “Ano ang hihingin ko?” “Ang ulo ni Juan Bautista,” sagot ng ina.

Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. “Ang ibig ko po’y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista,” sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan.

Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Bakit nga ba ito kailangang ipagdiriwang? Samantalang karumal-dumal ang sinapit ni San Juan sa kamay ni Herodias at ni Herod na nag-utos na ipapatay siya. Ngunit nanalo ba sila? Naipapatay nila si Juan ngunit hindi ang katotohanan. Nagtanim ng galit si Herodias kay San Juan kaya noong nagkaroon siya ng pagkakataon at sinamantala niya ito. Kinapopootan si San Juan hindi dahil mayroon siyang nagawang hindi maganda. Sa katunayan, siya ang isa sa mga pinakadakilang propeta ng Diyos. Walang takot niyang ipinagtatanggol ang katotohanan at ginawa niya itong hanggang kamatayan. Hindi siya natakot kahit na hari pa ang sinasabihan niya na mali ang kanilang ginagawa. Sapagkat si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herod na ang pangalan ay Felipe. Hindi natitinag si San Juan sa posisyon, materyal na bagay, kapangyarihan at anupaman. Ang mahalaga sa kanya ay ang makapagsabi lamang ng totoo.

Maganda ring pagnilayan ang katangian ni Herod. Gusto niya si Juan Bautista. Natutuwa siyang makinig dito bagamat minsan ay nababagabag siya. Ang pagkabagabag na ito ay maaring dulot ng Panginoon. Sa tuwing natatamaan siya ng mga pangaral ni San Juan, mayroon sa kanyang nakakabagabag dahil naririnig na niya ang katotohanan at alam niyang hindi siya namumuhay ayon dito. Kahit ang pinakamakasalanan ay inaanyayahan ng Panginoon na sumunod sa Kanya at magbagong buhay. Lalo na nga sila na may pinakakailangan sa Diyos.

Subalit mga kapatid, dito malalaman nating hindi sapat ang simpleng tagapakinig lamang. Hindi natatapos ang ating obligasyon bilang mga Kristiyano sa pakikinig. Nakita nating si Herod ay nakikinig kay Juan Bautista. Subalit hindi siya nagbago. Ang kanyang pakikinig ay hindi nasundan ng aksyon. Sa ganitong paraan, balewala ang kanyang pakikinig dahil hindi ito nagbunga sa kanya. Nanatili siya sa kanyang dating gawi. Bagamat alam niyang isang banal na tao si Juan, pinili niya ang kanyang pagmamataas o “pride”. Pinili niyang magpakitang gilas sa mga tao, nananaig sa kanya ang tinatawag na “impulsivity”. Umaakto siya nang bigla bigla, at hindi pinag-isipang mabuti ang mga gawain o sasabihin. Sinabi niya ang mga pangako sa dalaga na ibibigay niya ang anumang hiling nito, hindi dahil maganda ang intensyon nito. Kung hindi dahil gusto niya ipangalandakan ang kanyang kapangyarihan at yaman sa harap ng maraming tao. Dahil dito, hanggang huli, mas pinili niya pa rin ang kanyang pangalan, at kapangyarihan kaya ipinapatay niya si San Juan.

Sayang naman, mga kapatid, kung ganito ang kahihinatnan natin. Matatawag na isang duwag si Herod, sapagkat hindi niya nagamit ang kanyang kapangyarihan sa tama. Hindi siya matapang upang sundan ang mga pinapayo ni San Juan Bautista, kapalit ng kahit ano kahit pa ang lahat ay mawala sa kanya, lumakad lamang sa landas na tuwid at totoo. Hindi siya naniwala at sumuko nang buong puso.

Nawa, tayo ay matuto mula sa kanya. Magsalita tayo, makibahagi upang ipagtanggol ang tama. Isumite natin ang ating takot sa Diyos upang palitan Niya ito ng kanyang lakas at tapang. Nawa ay maging matapang tayo tulad ni Juan Bautista na kayang bitawan ang lahat alang-alang kay Jesus. Sapagkat alam nating ang gantimpalang nag-uumapaw ay hindi natin makakamit dito kung hindi sa buhay na walang hanggan. Doon kung saan ang ating gantimpala ay hindi mabubulok at matatamasa natin ang saya nang walang wakas. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.