Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Propeta ng Diyos”

 

Oktubre 17, 2019. Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir. Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 3, 21-30
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ngayo’y nahayag na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito’y pinatotohanan ng Kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang-sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya, maging Judio at maging Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos.

Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang-loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan Kristo Hesus, na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya’y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang-sala niya ang mga nananalig kay Hesus upang patunayang siya’y matuwid.

Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala! Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa Kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao’y pinawalang-sala dahil sa pananalig kay Kristo, at hindi sa pagtupad ng Kautusan. Ang Diyos ba’y Diyos lamang ng mga Judio? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya’y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 129, 1-2. 3-4b. 4k-6
Tugon: Sa piling ng Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 47-54
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Kawawa kayo! Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang; sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito’y sinabi rin ng Karunungan ng Diyos, ‘Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol; ang iba’y papatayin nila at uusigin ang iba.’ Sa gayo’y lalagapak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat nang itatag ang sanlibutan, magmula ay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng Templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagapak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa.

“Kawawa kayo, mga dalubhasa sa Kautusan! Sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok.”

At umalis si Hesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay, upang masilo siya sa kanyang pananalita.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang huwebes po sa ating lahat!

Mahirap ang magsabi ng totoo. Madalas kailangan nito ng talagang tapang at lakas ng loob. Ngunit ang tamang gawin ang siyang nananaig sa bandang huli. Kahit pa ang mga propeta ay ipinapatay dahil sa pamamahayag ng katotohanan, sila pa rin ang nanalo ng korona sa bandang huli at ito ay walang hanggan.

Sa panahon ngayon na kalat ang kamalian. Maraming sumasalungat sa simbahan. Maraming umaatake sa mga pari, sa pamilya, at sa buhay ng mga inosente, kaya mo bang maging isang propeta? Naniniwala ka ba ang pagtatanggol sa katotohanan ay isang marangal na gawain na higit sa kahit anong tagumpay sa mundo? Sapagkat tulad ni Jesus na namatay sa Krus at naghirap, ito ang naging buhay ng ibang tao. Tandaan natin na sa pagtatanggol ng katotohanan ay mayroon tayong masasagip na buhay. Mayroong taong matutulungan upang guminhawa ang buhay at hanguin sila mula sa matinding dusa na tanging tayo lang ang makakagawa. Sapagkat bawat isa’y may sariling mahalagang misyon mula sa Panginoon.

Kaya naman habang may panahon pa, at may lakas ay maging sundalo nawa tayo ng katarungan at ng Simbahan. Alamin natin ang tama mula sa Diyos kahit ano pang kapalit nito. Upang makamtan natin ang koronang mula sa langit. Higit pa ito sa kahit anong kayamanan at karangalan sa lupang hindi nagtatagal o nadadala sa hukay. Sapagkat ang sinumang manahimik at hindi pumanig sa katotohanan ay tatanungin ng Diyos sa bandang huli at matatamo ang parusang para sa mga sinungaling at tumanggi sa Kanya. Subalit ang mga matatapang at may pananalig sa Diyos na susundan ang mga propeta kahit mapahamak ay may gantimpalang hindi mapapantayan. Ito ay ating misyon bilang Anak ng Simbahan.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.