Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Tapat sa Salita at Gawa”

Photo Credit: bukalapak.com

Hunyo 15, 2019. Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 5, 14-21
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12
Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.
Mateo 5, 33-37

UNANG PAGBASA
2 Corinto 5, 14-21

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin, ngayong malaman kong siya’y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang nang patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila.

Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una’y gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayo’y hindi na. Kaya’t ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya’y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan – di na kaaway – at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao’y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito.

Kaya’t ako’y sugo ni Kristo; parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko: makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya’y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.
Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.
Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos,
kung magalit ay banayad, kung umibig nama’y lubos.
Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim;
yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim.
Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya,
gayun ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.
Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya
gayung-gayun ang pagtingin sa sinumang nagkasala.
Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

ALELUYA
Salmo 118, 36. 29b
Aleluya! Aleluya!
Sa salita mo akitin
ang puso ko at loobin
nang ikaw ay aking sundin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 33-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

“Narinig pa ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang sisita sa iyong pinanumpaang pangako bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, ‘Saksi ko ang langit,’ sapagkat ito’y trono ng Diyos; o kaya’y ‘Saksi ko ang lupa,’ sapagkat ito’y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ sapagkat ito’y lungsod ng dakilang Hari. Ni huwag mong sabihing, ‘Mamatay man ako,’ sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo’y hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi; sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ang oo ay oo. Ang hindi ay hindi. Ilan ba sa atin ang may ganitong prinsipyo? May iisang salita at “Palabra de Honor” kung tawagin natin sa salitang Kastila. “Word of honor” naman sa wikang Ingles. Tayo ay mga tao, mahina at madaling madala ayon sa pangangailangan kaya naman madalas natin naisasakripisyo ang pangmatagalang bagay para sa mga panandalian na ginhawa lamang. Pero hindi ito sapat na rason upang sabihing ayos lang hindi maging tapat. Tayong mga Kristiyano ay dapat magsikap sa tulong ng Panginoon.

Halimbawa nito, sa pagpili ng mga magulang na magsakripisyo kasama ng mga anak na nagpupursigi sa pag-aaral. Matindi ang hirap lalo sa mga naghihikahos sa buhay. Subalit matapos nito’y mas maginhawa sila sa mga nalalabing yugto ng buhay. Makakaahon sa hirap na kinagisnan. Kumpara sa mga batang napapariwara at sinukuan na rin ng magulang sa kanilang pag-aaral. May ibang magulang na mas gugustuhing makitang nagtatrabaho ang anak at hindi nag-aaral. Oo nakakatulong nga, may panandaliang ginhawa.

Nakapagtrabaho at may kita ngunit mula noon, ay ganoon na lamang siya habambuhay. Tuloy ang kahirapan at nagiging paikot-ikot na lamang. Ganito ang kalimitang nangyayari sa ating lipunan ngayon na nasasalamin din sa ating espiritwal. Inuusig tayo na maging tapat sa ating salita. Kasama na sa ating mga papel sa buhay. Ang nanay maging nanay.

Ang tatay maging tatay. Mga anak maging anak. Kung nagiging matapat tayo sa ating salita at sa maliliit na bagay. Kung tayong lahat ang gagawa nito, ‘di sana ay napakalaking pagbabago ang mangyayari sa ating bansa.

Sabi nga sa unang pagbasa. Kay Cristo ay mga bagong tao tayo. Kaya nating gawin lahat basta kasama si Cristo. Noong sinabi niyang siya ay mabubuhay muli, ito ay nangyari. Maging tapat laman tayo sa kanya at sa ating mga sinumpaan, siya ang bahala na magdulot ng lahat ng ating kailangan. Nasa atin lamang yun kung tayo ay maniniwala. Magpapatulong at hihiling sa kanya.
Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Manalangin tayo. +

Diyos na totoo, kami ay gawin mong tapat at tunay sa aming salita. Ikaw ang aming saklolo. Kaawaan mo kami.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.