Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkaing Bigay ng Diyos”

Agosto 5, 2019. Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17
Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 11, 4b-15
Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang.

Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, “Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Egipto! Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas, at bawang. Dito naman, walang makain kundi manna.”

Ang manna ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelio. ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito’y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi.

Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit nang labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, “Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba’y aalaga ng ina sa kanyang anak, hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa maing mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin! Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa’y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap nang matagal.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 13-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya’y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila’y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila.

Nang dapit-hapon na’y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, “Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain.” “Hindi na sila kailangang umalis pa,” sabi ni Hesus. “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” Sumagot sila, “Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin.” “Dalhin ninyo rito,” sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang lima pang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos.

Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis, at sila’y nakapuno ng labindalawang bakol ng pira-pirasong tinapay. May limang libong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri kita Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ngayon ay kapistahan ng pagtatalaga ng isa sa apat na Major Basilica sa Roma – Ang Basilica ng Santa Maria Maggiore. Bakit mahalaga ang Simbahan? Ano ba ang pagkakaiba ng Simbahan natin sa iba? Naisip ninyo na ba ito?

Ang ating Simbahang Katolika ang nag-iisang mayroong Eukaristiya o ang tunay na Katawan at Dugo ng Panginoon. Hindi ito matatagpuan sa iba pang sinasabing simbahan. Ito rin ang sinasabi ng Panginoon ngayon. Noong pinakain niya ang libu-libong tao na nagugutom, ito ay isang hudyat sa ministeryo na gagawin ng Simbahan na hanggang ngayon ay tinatamasa natin.

Tuwing linggo ay pumupunta tayo sa Simbahan bilang isang pamilya upang tumanggap ng katawan at dugo ni Cristo. Ito ang tanging nagbibigay sa atin ng buhay. Gaya sa Ebanghelyo, ang mga tao ay nagugutom ngunit hindi na nila kailangan pang lumayo. Ganoon din tayo tuwing tayo ay tila nagugutom at nauuhaw sa pagmamahal at pagtanggap ng ibang tao, hindi na natin kailangan pang lumayo at maghanap sa iba. Sa Simbahan natin, doon tayo mabubusog. Doon mapapawi ang ating pagod at uhaw. Sa piling ng Diyos at wala nang iba. Si Jesus at ang Kanyang Katawan at Dugo ang Manna – ang tinapay na galing sa langit na bubusog sa ating puso at kaluluwa.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.